Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pelczar, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W 1863 r. Kuria Biskupia w Tarnowie opublikowała dokument (instrukcję) adresowany do nauczycieli szkół parafialnych i trywialnych z terenu diecezji tarnowskiej pracujących na wsiach oraz w miasteczkach. Poruszono w nim kilka kwestii, a mianowicie: ogólne zasady zachowywania się nauczyciela; domowe i rodzinne życie nauczyciela; urzędowanie nauczyciela w szkole, kościele i zakrystii oraz funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Instrukcja pozwala dokładnie odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki szkolne nauczycieli pracujących w tych środowiskach społecznych.
In 1863 Bishop Curia in Tarnow published a document (instruction) addressed to teachers of parish and trivial schools in the area of the Tarnow diocese working in villages and towns. A few issues were discussed in it, namely general rules of teacher’s conduct; teacher’s domestic and family life; teacher’s work at schools in church and sacristy and functioning in local environment. This instruction allows to accurately recall everyday life and school responsibilities of teachers working in these social environments.
Opis
Słowa kluczowe
Galicja , diecezja tarnowska , szkoły ludowe , szkoły parafialne , szkoły trywialne , oświata wiejska , nauczyciele wiejskich szkół ludowych , Galicia , Tarnow diocese , folk schools , parish schools , trivial schools , rural education , teachers of rural folk schools
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 343–357