Dynamic Panel Models in the Analysis of Healthcare Functioning in Groups of Similar Powiats

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Rozpędowska-Matraszek, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The econometric analyss identifies factors which characterise the specificity of the poviats in a relevant way and influence on the human resources (working doctors) in the groups of poviats under study. Mention was made of factors, which affect the level of employment of doctors’ in poviats, although the strength of their impact was different. In Poland, the dissimilarity between poviats is a result of processes taking place in particular ar-eas of country and translate into a permanent lack of coherence, clearly seen in healthcare, despite of expectations of uniformity. The quality of the services provided by the public facilities and increasing role of social capital become an essential component and a source of competitive advantage of each region.
Zastosowana analiza statystyczno-ekonometryczna pozwoliła wskazać czynniki, które charakteryzują specyfikę powiatów w zakresie opieki zdrowotnej i wpływają na kapitał ludzki (pracujący lekarze) w badanych grupach powiatów. Wskazano czynniki wspólne, które wpływają na zatrudnienie lekarzy w powiatach, choć siła ich wpływu okazała się różna. Zróżnicowania regionalne w powiatach w Polsce są efektem procesów, jakie zachodziły na poszczególnych obszarach Polski i przekładają się na ciągły brak spójności, co wyraźnie uwidacznia się w opiece zdrowotnej, pomimo oczekiwań jednorodności. Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych pozwoliło na wyodrębnienie w składniku losowym dwóch składowych, dzięki czemu możliwe było wskazanie czynników, które w istotny sposób wpływają na dostęp do opieki zdrowotnej w grupach powiatów oraz umożliwią określić siłę tego wpływu na wzrastającą rolę zatrudnionych lekarzy, jako istotnego składnika i źródła przewagi konkurencyjności regionu.
Opis
Słowa kluczowe
regional analysis , health economics , taxonomic analysis , dynamic panel model , analiza regionalna , ekonomika zdrowia , analiza taksonomiczna , dynamiczny model panelowy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 152-165