Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Szablewski, Andrzej T.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiot artykułu dotyczy tzw. technologii CCS, czyli technologii wychwytywania i magazynowania CO2, która uważana jest za jeden z czterech głównych kierunków rozwoju niskoemisyjnej energetyki. W artykule podkreślono, iż technologia ta jest szczególnie istotna dla polskiej energetyki z uwagi na fakt, że w stopniu niespotykanym na świecie opiera się na węglu kamiennym i brunatnym. Jego celem jest wskazanie na podstawowe problemy, których rozwiązanie determinować będzie tempo jej wdrażania do sektora wytwarzania energii elektrycznej. Problemy te dotyczą zagadnień technicznych, w tym zwłaszcza związanych z magazynowaniem CO2, społecznych, z których najważniejszym jest uzyskanie społecznej akceptacji do jej stosowania i wreszcie ekonomicznych, w tym przede wszystkim kwestii jej opłacalności, w związku z bardzo wysokimi kosztami wychwytywania i magazynowania CO2. W uwagach końcowych zwrócono uwagę na centralny problem, jaki w związku z obecnym brakiem opłacalności tej technologii się wyłania, a który dotyczy kształtu mechanizmów wspierających jej rozwój na warunkach komercyjnych.
The subject of this paper refers to CCS (Carbon Capture and Storage) that is considered to be one of the four key directions of the development of low carbon power sector. The paper stresses the crucial role of CCS technology in the Polish power sector which is predominantly based on hard coal and lignite – 95% of electricity is produced from both fuels. Its goal is to set out the key problems determining the pace of its deployment in the power sector. They refer to technical issues, especially related to CO2 storage, social problems, with a key question about acceptability of this technology, and economic barriers resulting from very high costs of its deployment in the power sector. In concluding remarks, profitability of CCS technology is identified as a key problem that can be solved through establishing mechanisms of support for its deployment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 152–163