The process of successful aging in rural areas – an analysis of the phenomenon in south-eastern Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Janigová, Emília
Kowalska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In Poland, the aging process of the population is noticeably slower than in other European countries. The aging of Polish society concerns both municipal and rural areas. However, this process varies between these environments, both in terms of the pace and the scale of the problem. However, it is particularly significant that the forecasts indicate that rural areas will remain “younger” than urban areas in the future. The aim of the present paper was to attempt to answer the question whether the situation of elderly people from the rural areas of south-eastern Poland fit the concepts of successful aging. The paper is based on the results of a study conducted in 2017 among a group of 150 people aged 60+, living in the districts of Myślenice and Nowy Targ. On this basis, it is possible to state that the respondents are rather happy with their contacts with the environment, and express a moderately high degree of satisfaction with their health condition, are not very professionally active, and notice high shortages on the Polish market in terms of services and products aimed especially at elderly people. Thus we may assume that the subjective quality of the life of the respondents in the villages of the Małopolskie province is at an average level and that it creates the possibility of drawing conclusions on the moderate course of the process of successful aging in this environment.
W Polsce proces starzenia się ludności przebiega zdecydowanie wolniej niż w innych krajach europejskich. Fakt ten może cieszyć. Ale jednocześnie nie należy zapominać, że systematyczny wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie to aktualnie jeden z najpoważniejszych problemów demograficznych, społecznych i gospodarczych w naszym kraju. Starzenie się polskiego społeczeństwa dotyczy zarówno terenów miejskich, jak i wiejskich. Jednakże proces ten przebiega w odmienny sposób w obu tych środowiskach, zarówno pod względem tempa, jak i skali problemu. Jednakże, co szczególnie ważne, w przyszłości według prognoz wieś pozostanie „młodsza” od miasta. Celem prezentowanego opracowania była próba odpowiedzi na pytanie o to, czy sytuacja seniorów z obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej wpisuje się w koncepcje pomyślnego starzenia się. Podstawę stanowią tu wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku na grupie 150 osób w wieku 60+ z terenu powiatów myślenickiego i nowotarskiego. Na ich podstawie można stwierdzić, iż respondenci prezentują się jako osoby raczej zadowolone z kontaktów z otoczeniem, o umiarkowanie wysokim stopniu satysfakcji w odniesieniu do swojego stanu zdrowia, niezbyt aktywne zawodowo i dostrzegające duże braki na polskim rynku w zakresie oferty usług i produktów kierowanych specjalnie do seniorów. Można więc uznać, że subiektywna jakość życia badanych seniorów z małopolskiej wsi jest na średnim poziomie, a to przekłada się na możliwość wnioskowania o umiarkowanym przebiegu procesu pomyślnego starzenia się w tym środowisku.
Opis
Słowa kluczowe
aging theories , successful aging , rural areas , elderly people , teorie starzenia się , pomyślne starzenie się , obszary wiejskie , osoby starsze
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 62(2)/2020, s. 136–149