Specyfika reguł przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez kuratora spadku przed sądem administracyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Talaga, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kurator spadku, który jest ustanawiany w celu sprawowania pieczy nad nieobjętym spadkiem, może również wszczynać postępowania przed sądem administracyjnym bądź wstępować do tych postępowań, które już się przed nim toczą. Z tytułu podejmowanych czynności kurator spadku zachowuje prawo do wynagrodzenia. Istotne pozostaje zatem ustalenie reguł, na podstawie których może ono być przyznawane. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie może stanowić podstawy do przyznania wynagrodzenia kuratorowi spadku. W tym zakresie nie znajdują również zastosowania przepisy procesowe o przyznaniu wynagrodzenia kuratorowi w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi. Natomiast kluczowe pozostaje ustalenie, które z przepisów funkcjonujących w systemie prawnym mogą zostać uwzględnione dla prawidłowego przyznania wynagrodzenia kuratorowi spadku za czynności podejmowane przed sądem administracyjnym.
The curator of the estate, who is established to exercise custody of an unincorporated estate, may also institute proceedings before an administrative courts or join proceedings that are already pending. The curator of the estate retains the right to remuneration for his action. Therefore, it is important to determine the rules on the basis of which it can be granted. The law on proceedings before administrative courts can not constitute grounds for awarding of such a remuneration. In this respect, the procedural provisions on granting remuneration to the curator of the estate in proceedings before common courts are also not applicable. All in all, it is crucial to determine which provisions in the legal system may be taken into account for the correct award of remuneration to the curator of the estate for the actions taken before the administrative court.
Opis
Słowa kluczowe
kurator spadku , zasady przyznawania wynagrodzenia , postępowanie sądowo-administracyjne , curator of the estate , award of remuneration , proceedings before administrative courts
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 355–368