Niektóre aspekty prawne finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Koroblowski, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematyka prezentowana w niniejszym artykule odnosi się do konkluzji wynikających z analizy kwestii finansowania zadań publicznych, które są przedmiotem porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz tymi podmiotami a wojewodą. Poza zakresem rozważań pozostają natomiast inne porozumienia, a w szczególności takie, których stronami są samorządowe osoby prawne nie mające statusu jednostek samorządu terytorialnego. Po zarysowaniu zagadnienia przedmiotu porozumień autor przechodzi do rozważań na temat gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W dalszej kolejności omawiana jest kwestia dotacji oraz innych środków otrzymywanych przez podmioty w celu finansowania zadań publicznych objętych porozumieniami. W tym celu dokonywana jest wykładnia odpowiednich przepisów, tj. art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także art. 168, 169, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W końcowej części rozważań autor wskazuje, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest dofinansowanie ze środków unijnych tzw. projektu określonego w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dodatkowo, na marginesie zasadniczego nurtu rozważań, zwrócono uwagę na etap przedakcesyjny do Wspólnot Europejskich oraz rolę, jaką w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych odgrywał program PHARE.
The issues presented in this article refer to the conclusions resulting from the analysis of the financing of public tasks that are the subject of agreements between local government units and these entities and voivode. Outside the scope there are other agreements, particularly those whose parties are local legal entities not having the status of local government units. After outlining the issues the subject of agreements author proceeds to a study of the financial management of local government units. Furthermore, the author considers the issue of grants and other funds received by the entities in order to finance public tasks covered by the agreements. For this purpose, the author interprets the relevant provisions, namely article 8 paragraph 1.2, article 46 and article 47 of the Act of 13 November 2003 on income of local government units, as well as article 168, 169, 251 and 252 of the Act of 27 August 2009 on public finances. In the final part of the discussion, the author shows that in the current legal situation it is possible to acquire the EU funds to implement the project defined in article 5.9 of the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy. In addition, on the margins of the mainstream discussion, the author notes the noticeable role of obtaining funds for the implementation of public tasks, played by the PHARE program during the time of pre-accession to the European Communities.
Opis
Słowa kluczowe
porozumienia , zadania publiczne , finansowanie , dotacje , agreements , public tasks , financing , grants
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 106–115