OGD jako źródło danych w aplikacjach mobilnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Polańska, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Otwarte dane sektora publicznego mają istotne znaczenie zarówno pod względem wartości gospodarczej, biznesowej, jak i realizacji postulatów demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego. Wystarczy udostępnić zbiory danych gromadzonych i przetwarzanych przez administrację publiczną w formatach umożliwiających ich dalsze wykorzystanie, by uruchomić kreatywność obywateli ich pożytecznego wykorzystania. Zbiory te powinny być udostępniane na podstawie otwartych licencji, by wykorzystujące je aplikacje były w jak najszerszym stopniu dostępne obywatelom. Celem artykułu jest wskazanie relatywnie nowego kanału pozyskiwania wartościowych danych, które można wygodnie wykorzystać w aplikacjach atrakcyjnych dla społeczeństwa.
OGD are crucial in terms of economic and business value, as well as achieving participatory democracy and civil society. It is enough to provide data sets collected and processed by the public administration in formats enabling their further application to trigger citizen’s creativity on how to exploit them usefully. These sets should be made available on the basis of open licenses so that software (apps) using them are as widely available to citizens as possible. The aim of the article is to show a relatively new channel of obtaining valuable data that can be conveniently used in apps interesting for society.
Opis
Słowa kluczowe
otwarte dane , otwarte dane sektora publicznego , API , aplikacje mobilne , Open Data , Open Government Data , Application Programming Interface , Mobile Applications
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 41–47