Płaca godziwa jako instrument harmonizowania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w ramach UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Księżyk, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Treścią opracowania jest uzasadnienie tezy, że aby zapewnić społeczno-gospodarczy rozwój krajów Wspólnoty potrzebna jest wspólna, oparta na innowacjach, polityka przemysłowa wykorzystująca płacę godziwą jako instrument harmonizowania społeczno-gospodarczego rozwoju krajów UE. Wyznaczając płacy godziwej taką rolę, w opracowaniu przedstawia się podstawowe źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich płac pracowników oraz pojęcie i zasady ustalania płacy godziwej, jako instrumentu harmonizowania rozwoju krajów Wspólnoty.
The content of this paper verifies the following thesis: in order to ensure the socio-economic development of the European Union member countries there is a need for a common, based on innovation industrial policy that uses fair wages as an instrument of harmonization of socio-economic development. Setting such a role to fair wage, the study presents the main sources and socio-economic impact of low-wages. The paper describes also the concept of fair wage and principles of setting the level of such wage as a mean of harmonizing the development of the Community.
Opis
Słowa kluczowe
płaca godziwa , rozwój społeczno-gospodarczy , Unia Europejska , fair wages , social and economic development , the European Union
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 58–75