A sociolinguistic analysis of Mexican-American bilingualism: Spanglish as a cultural phenomenon

Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszej pracy doktorskiej jest opis dwóch zjawisk językowokulturowych, które zaistniały w wyniku masowej emigracji w celach zarobkowych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych: (1) dwujęzyczności hiszpańsko-angielskiej wśród meksykańskiej diaspory; (2) mieszanego hiszpańsko-angielskiego kodu językowego zwanego Spanglish. Warto podkreślić, iż kolejność powyższych zjawisk nie jest dziełem przypadku. Spanglish definiowany jest tu jako zjawisko formułowane na podłożu dwujęzyczności. Kod ten może zaistnieć jedynie w sytuacji bilingwalnej: imigranci pochodzenia meksykańskiego, którzy przebywają na terenie nowego kraju podlegają wpływom języka angielskiego, który dominuje życie amerykańskiego społeczeństwa. W wyniku zaistniałej sytuacji powstaje oryginalny dialekt, który konsoliduje oraz wiąże członków grupy wychodźczej. Tak więc, wśród społeczności przebywającej w środowisku dwujęzycznym powstanie mieszaniny językowej takiej jak Spanglish jest nieodzowne z uwagi na fakt, iż młodzi migranci przebywając w otoczeniu anglojęzycznym w sposób swobodny oraz chętny posługują się nowym kodem językowym stanowiącym mieszankę słów angielskich oraz hiszpańskich. Owa forma językowa posiada wiele wyrazów, zwrotów oraz konstrukcji składniowych, które swoje źródło mają w języku angielskim. Główną tezą pracy doktorskiej usytuowanej w diasporze imigrantów z Los Angeles jest twierdzenie, iż istnienie korelacja pomiędzy hiszpańsko-angielską dwujęzycznością a Spanglish. Spanglish, błędnie postrzegany w opinii publicznej jako blokujący postęp językowy a także nazywany zdegradowanym językiem hiszpańskim, jest w rzeczywistości sposobem na wzmocnienie systemu językowego. Badania przedstawione w niniejszej pracy nie tylko kwestionują użycie negatywnych terminów, ale dowodzą, że dwujęzyczność jest dużo bardziej złożonym i adekwatnym sposobem pojmowania zjawiska Spanglish, który powinien być postrzegany jako forma dwujęzyczności, hybryda, która wzbogaca język. Chociaż są to główne zagadnienia mojej analizy, niniejsza praca obejmuje również współczesne studia kulturowe, które akceptują ideę tekstu jako praktyki kulturowej. W całej pracy doktorskiej opiszę ideologie językowe i tożsamościowe w produkcjach kulturalnych stworzonych przez hiszpańsko-angielskich dwujęzycznych imigrantów. Moja analiza rozwoju mówców pokaże również konieczność włączenia języka do listy czynników używanych do badania tożsamości meksykańsko-amerykańskiej, ponieważ Spanglish powinien być postrzegany jako forma tożsamości dwujęzycznej. Praca doktorska podzielona jest na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział przynosi rozważania dotyczące rozumienia pojęcia dwujęzyczności przez środowisko naukowe. Przedstawiony zostaje szeroki wachlarz definicji zjawiska bilingwizmu, jego złożoności – po to, aby ukazać jego bogactwo a zarazem uzmysłowić, ile trudności napotykają próby zdefiniowania tego zagadnienia. Zaprezentowane zostały anglojęzyczne artykuły oraz literatura obca a także rodzima, która dotyczy bilingwizmu, najistotniejszych typów dwujęzyczności oraz dominującej współcześnie perspektywy badawczej. Rozdział ten łączy różne dyscypliny i kierunki studiów, które stanowią podstawę mojego teoretycznego i metodologicznego podejścia do badania dwujęzyczności z perspektywy socjolingwistycznej. We wstępnym rozdziale dokonany został również przegląd badań nad dwujęzycznością. Rozpoczynając od definicji pojęcia dwujęzyczność, oceniane są pojęcia stosowane do identyfikacji i opisu dwujęzyczności. Prowadzi to do zarysowania procesów dwujęzycznego rozwoju na poziomie indywidualnym i wspólnotowym, tj. kiedy i jak rozwija się dwujęzyczność. Zwracam tu również uwagę na różnice, które istnieją pomiędzy zjawiskiem dwujęzyczności a dyglosją. Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce mowy bilingwalnej. W sytuacji, gdy dochodzi do kontaktu językowego, a więc rozpoczęcie się procesu dwujęzyczności, dwa systemy językowe wzajemnie się determinują. Zatem wynikiem procesu dwujęzyzności oraz cechą charakterystyczną mowy bilingwalnej będą głównie wszelkiego rodzaju zapożyczenia, interferencje językowe oraz zjawisko przełączania kodów językowych (and. code-switching). Trzeci rozdział koncentruje się głównie na rozwoju zjawiska Spanglish w meksykańsko-amerykańskiej diasporze w Los Angeles. Rozdział ten zaczyna się od omówienia definicji i opisu zjawiska Spanglish. Następuje przegląd cech językowych Spanglish, jego hybrydowości oraz kulturowego ostracyzmu opisanego przez wielu autorów. Pytając, jak meksykańscy imigranci żyjący w Stanach Zjednoczonych decydują się na okazywanie swojej dwujęzycznej tożsamości, analizuję społeczne poglądy na temat Spanglish. W rozdziale trzecim podkreślona została również trudność w klasyfikowaniu Spanglish jako zjawiska językowego. Rzeczywiście, według wielu badaczy, Spanglish powinien być określany jako język kreolski lub pidgin. Inni autorzy stwierdzają natomiast, że Spanglish jest dialektem, międzyjęzykiem, a nawet żargonem. Jednak badania wyraźnie wskazują, iż cechy kontaktu między językiem hiszpańskim i angielskim nie odpowiadają cechom charakterystycznym dla języka pidgin lub kreolskiego. Chociaż sytuacja hiszpańsko-angielskiej hybrydy językowej w Ameryce może przypominać inne konflikty wynikające z kontaktu językowego niezrównoważonej dwujęzyczności, jej wyjątkowość charakteryzuje się ogromną liczbą użytkowników. Jak można się domyślić, Spanglish wydaje się powstawać nie tylko z konieczności posiadania nowej metody komunikacji, ale także z próby stworzenia nowej tożsamości kulturowej. Wstępne wyniki pokazują również, że nie ma jednej perspektywy ani dziedziny akademickiej, która mogłaby w spójny sposób wyjaśnić różne przeplatające się czynniki, które tworzą tak złożone zjawisko. Z pewnością tylko prawdziwie interdyscyplinarna perspektywa obejmująca dziedziny socjolingwistyki, psycholingwistyki, syntaktyki i kognitywistyki może oferować precyzyjną i wszechstronną definicję. Celem takiego podejścia byłoby uchwycenie kognitywnych korzeni zmian językowych, powiązań pomiędzy biegłością językową, ekspozycją i jej wykorzystaniem, a także wzorcami językowymi, które mogą pojawić się w określonych warunkach socjolingwistycznych. Z powyższego wynika, że każda wyizolowana próba opisania złożoności hiszpańskoangielskiego kontaktu językowego powinna być postrzegana jako spekulacyjna i ograniczona. Każde podejście przyjęte w celu zbadania właściwości i cech Spanglish powinno być scharakteryzowane na postawie wszystkich wyżej wymienionych czynników, które się wzajemnie przeplatają. Część trzecia niniejszej rozprawy zakończona jest analizą kontekstualizacji pojęcia Spanglish w amerykańskiej kulturze masowej. Statystyki dotyczące demografii ludności latynoskiej w Ameryce wraz z ciągłym poszukiwaniem przez media nowych nisz rynkowych, stworzyły możliwość komercyjnego wykorzystania zjawiska Spanglish wśród młodej dwujęzycznej meksykańsko-amerykańskiej publiczności. Rozdział czwarty to analiza historycznej panoramy meksykańskiej imigracji do Stanów Zjednoczonych i jej wpływ na kształtowanie tożsamości etnicznej w rejonie Los Angeles. Przewodnim zagadnieniem dla tego rozdziału jest zatem geograficzna dystrybucja meksykańskiej diaspory w Ameryce. Wiele statystyk przedstawionych w tym rozdziale podkreśla jeden z najtrwalszych zagadnień związanych z meksykańską społecznością w Los Angeles: nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne motywy silnie wpłynęły na bodźce do imigracji. W rozdziale tym zaprezentowałam ogólną charakterystykę meksykańskiej imigracji na terenie Los Angeles na podstawie wniosków poczynionych w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych w latach 2014-2016. Nakreślony został tu przede wszystkim osobowojęzykowy profil współczesnego imigranta zarobkowego. Zaprezentowana została analiza hiszpańsko-angielskiego bilingwizmu społecznego oraz ogólna sytuacja językowa Meksykanów zamieszkujących tereny Los Angeles. Omówiona na podstawie badań ankietowych dwujęzyczność grupowa ukazuje najogólniejsze prawidłowości tego procesu. Rozdział ten stanowi również krótką syntezę ogólnej sytuacji kulturowej Meksykanów w Los Angeles oraz rozstrzyga tym samym kwestię dotyczącą tożsamości powstałej na styku dwóch odmiennych kultur. Omówiona więc została tu problematyka, która nie mogła zostać pominięta z uwagi na charakter pracy: teoretyczne rozważania na temat kryzysu tożsamości migranta, szoku kulturowego jako reakcji na zmianę środowiska a także procesu integracji w nowym miejscu osiedlenia. Badanie udowadnia również, że meksykańska diaspora w Los Angeles jest zdominowana przez osoby, które opuściły kraj pochodzenia przed ukończeniem 25. roku życia. Według badania dotyczącego sytuacji językowej meksykańskich imigrantów w Los Angeles, 80% respondentów nie napotkało żadnych problemów z komunikacją po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, prawie połowa uczestników badania wyraziła zadowalającą znajomość języka angielskiego . Co więcej, analiza materiałów pokazuje, że ogromna liczba imigrantów używa języka angielskiego i hiszpańskiego zamiennie w codziennej komunikacji. Skupiając się na procesie dwujęzycznego rozwoju tożsamości w grupie 128 osób meksykańskiego pochodzenia, pod koniec rozdziału przedstawiam wyniki badań dotyczące tożsamości meksykańskich imigrantów, ich bezpośredniego otoczenia, kultury oraz warunków socjalnych w nowym miejscu osiedlenia. Opisuję różnorodność tożsamości językowej oraz wysuwam tezę, iż ta różnorodność jest tworzona świadomie, nie tylko ze względu na wspólne środowiska językowe i kulturowe. Moja analiza rozwoju tożsamości językowej imigrantów ukazuje konieczność włączenia języka do listy czynników używanych do badania formacji tożsamości meksykańsko-amerykańskiej. Piąty, i zarazem ostatni rozdział, oparty jest na analizie materiału językowego. Rozpoczynam ten rozdział od przeglądu czynników wpływających na wybór języka i jego wykorzystanie na poziomie społecznym oraz w jaki sposób wzorce wyboru i użycia rozwijają i utrzymują język z perspektywy mówcy. Wybór w obrębie i pomiędzy językami wzmacnia repertuar językowy danej osoby, a tym samym zwiększa wyrafinowanie zdolności do reprezentowania swojej tożsamości. Każdy podrozdział przedstawia różne sposoby wyrażania swojej dwujęzycznej tożsamości. Następnie kontynuuję analizę charakterystyki mowy imigrantów opierając się na przeprowadzonych ankietach.
The main purpose of the present dissertation is to describe the two linguistic-cultural phenomena arising from mass emigration of Mexicans to Los Angeles. These phenomena are as follows: (1) Spanish-English bilingualism of the youngest Mexican migration, (2) Spanglish, also known as mixed language code that is gaining an increasing number of users in the area of Los Angeles. In the study some linguistic and socio-cultural issues connected to bilingualism and Spanglish were selected and analysed. The first, theoretical part of the dissertation brings reflections on the popular phenomenon in modern times, that is bilingualism, which in spite of its appearances is not an easy process to describe. The next, research and study part is devoted to bilingualism of Mexican-American immigrants residing in Los Angeles. In America, immigrants of Mexican-originate subject to influence from the English language which results in the creation of a specific dialect to unite the members of the immigrant diaspora. Among people living in this multilingual environment, the emergence of such a language mixture as Spanglish seems almost unavoidable: young immigrants living in the English-speaking environment are eager to use the new linguistic code, a blend of Spanish and English lexemes. In fact, this linguistic construct includes numerous words, phrases, and even syntactic constructions taken from English language. The main thesis of the present research conducted within the Los Angeles immigrant group is the correlation between Spanish-English bilingualism and Spanglish. As public opinion deemed Spanglish as a blocker for linguistic advancement or degraded Spanish, it is actually a method of enhancing the linguistic system. That is why, not only does the research contest the use of such terms, but it also argues that bilingualism is a much more compound and adequate term as well as an analytic framework for the study of bilingual productions. Spanglish should be understood as a form of bilingualism; a hybrid enriching the linguistic system. Despite the fact that the above-mentioned topics create the core of my research study, I also embrace the contemporary cultural research focus accepting the idea of text as cultural practice. Thus, created by Spanglish speakers linguistic and identity ideologies in cultural productions are also analysed in the present analysis. What is more, Spanglish definitions such as degraded, border language or mongrel does not suffice the complexity of linguistic process and ideologies that are at once conflictive and similar within Mexican immigrants and their US national setting. The research on the speakers’ development of Spanglish also mirrors the necessity of taking the languages into account while creating the list of factors used to examine MexicanAmerican identity creation since Spanglish should be seen as a form of bilingual identity. Unquestionably, the present dissertation led to the basic belief that linguistic system is a cultural phenomenon which consists both of systemic research such as phonetics, morphology, semantics, as well as the cultural approach forming the foundation of language change together with communication models. Furthermore, the linguistic character of the present analysis includes social and cultural arguments subordinated to the presented and analysed language material. The study consists of five parts. The first chapter focuses on bilingualism and at the same time it reflects the underlying conceptual framework prompting my dissertation. It foregrounds the study of bilingualism in order to display the core argument for the use of bilingual to address Mexican-American linguistic productions and identities they represent. In addition, this part brings together the various fields of study that create the basis for my theoretical and methodological approach to the study of bilingualism from a sociolinguistic standpoint. What is more, this introductory part evaluates the study of bilingualism organized by core inquiries of bilingualism research. Starting from an overview of the difficulty in defining the term bilingualism the conceptual terms used to identify and describe bilinguals are assessed. This leads to an outlining of the processes of bilingual development at the individual and community level, that is, when and how bilingualism develops, is enacted, and studied. After the confirmation of bilingualism as the critical basis for the conceptual framework of this research, I also posit the importance of Linguistic Worldview together with cultural studies. The main aim is to approach the often ignored yet significant relation between language and identity in cultural analysis. I assert that bilingualism should be incorporated into critical study of the representational work of Mexican-American cultural productions, which requires an intimate understanding of the ideologies at play in analysing relations between language and identity, a focus all too often ignored by current scholarly trends in the study of historically multilingual individuals and communities. In chapter two a survey of the most important features of bilingual speech is presented. Within this part, three core elements are examined: interference, borrowing, and code-switching. These bilingual processes are analysed on the basis of vivid examples either from literature or, as far as possible, from individual speakers' experience. The third part focuses mainly on Spanglish development within the Mexican immigrant community in Los Angeles. This chapter begins with a discussion on the definition and description of Spanglish phenomenon and its speakers in order to situate the linguistic assumptions and expectations directed at Mexican-Americans as heritage speakers of Spanglish. Further, a review of the linguistic characteristics of Spanglish is presented, its hybrid nature and the resultant cultural ostracism as described by many authors. By analysing how Mexican immigrants in Los Angeles choose to enact their identities as bilinguals, I investigate the social views on Spanglish in order to elucidate the multifarious quality of bilingual identity. Chapter three is finalized by a review of Spanglish contextualisation within American mainstream culture. Part four focuses mainly on the historical panorama of Mexican immigration flow to America and its influence on ethnocultural identity creation in the area of Los Angeles. The guiding inquiry for this chapter is: What is demographic distribution of Mexican immigrants in the United States? By adopting the conceptual framework presented in chapter one, the diversity of Mexican-American identity outcomes is highlighted by investigating the linguistic situation of Spanglish speakers in Los Angeles. Furthermore, by focusing on the process of bilingual Mexican-American identity development within a group of 128 interviewees of Mexican origin, the variety of bilingual identity outcomes is revealed. In fact, this diversity is prompted by, and not in spite of, shared linguistic and cultural contexts. The investigation into speakers’ development displays the need of taking into consideration language as one of the factors that are used to analyse MexicanAmerican identity development. The final chapter of the present dissertation includes data analysis on the Spanglishspeaking diaspora living in the area of Los Angeles. This part begins with a review of the factors which contribute to language choice and language use at the community level. The research further takes speakers'' perspective on how patterns of choice and use develop and maintain language. For bilingual individuals and communities, they live in, the choices available for use within and between languages enhance their linguistic repertoires. As a result, their abilities to represent identities are increased. Each subsection employs various modes of expressing and being bilingual that reveal the unequivocal importance of language choice and use in the maintenance of Mexican-American identities. Thus, I argue for critical recognition of the intricate work through which Mexican immigrants develop their identities by mining their rich linguistic repertoires as bilinguals. Furthering, I continue with my analysis of the immigrants’ speech characteristics. The present dissertation is completed with a summary including generalizations and conclusions drawn from the analysis of the linguistic and cultural situation of Mexican immigrants. The final pages consist of a bibliography and an appendix containing the questionnaires.
Opis
Promotor: dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR, 294 s.
Słowa kluczowe
Bilingwizm , Spanglish , Bilingualism , Spanglish
Cytowanie