Innowacyjne struktury integracyjne jako element nowoczesnego potencjału gospodarczego Podkarpacia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. Innowacyjne struktury integracyjne o charakterze klastrów przemysłowych stanowią zasadniczy element potencjału gospodarczego Podkarpacia. Wśród głównych korzyści wynikających z funkcjonowania klastra można wymienić: wyższą efektywność funkcjonowania firm, wyższy poziom innowacyjności oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie. Prawidłowo funkcjonujące klastry to również gwarancja nowych miejsc pracy. Z przedstawionych badań wynika, że nawet podczas kryzysu 74% z nich zwiększyło zatrudnienie – od 2 do 10 pkt proc. Na Podkarpaciu istnieje ogromny potencjał rozwoju nowoczesnych form integracji, jakimi są struktury klastrowe, m.in. w branżach przemysłowych. Podstawę do dobrego rozwoju mają również powiązania klastrowe w takich branżach, jak usługowa czy handlowa. Warunkiem rozwoju tego typu powiązań integracyjnych jest wielopłaszczyznowe wsparcie środowiska lokalnego.
A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Innovative integration structure of an industrial cluster type are essential constituents of Podkarpackie economic potentials. Greater performance efficiency in companies, higher levels of innovation and increased entrepreneurial activity in the region are among the benefits accruing from the existence of a cluster here. A properly managed cluster is also guarantee for creation of new jobs. The studies have shown that 74% of participating companies increased their employments by between 2% and 10% despite the economic crunch. There exist huge potentials for the development of modern forms of integration, such as cluster structures in the industrial sector of Poland’s Podkarpackie region. A requirement for an efficient development is developing cluster linkages with service or commercial industries. The development of integrative linkages is hinged on a multi-faceted support from the local environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 64–75