Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Jankiewicz, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł syntetycznie prezentuje sposób stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego do zwiększania zadłużenia powyżej limitu określonego przez Ministerstwo Finansów. Polega on na wykorzystaniu możliwości zadłużania spółek komunalnych, których długi nie są liczone do ustalonego przez państwo limitu dla samorządów. Jako przykład zaprezentowano miasto Łódź, które takie działania realizowało. Proces zadłużania samorządu przy pomocy spółki komunalnej przebiega w etapach. W pierwszym, następuje powierzenie przedsiębiorstwu przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań, co nie stanowi zamówienia publicznego i nie wymaga zastosowania procedur o udzieleniu zamówień publicznych określonych w ustawie. W drugim etapie samorząd natomiast wstrzymuje płatności za wykonywaną usługę, pod które to zobowiązania przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie na rynku finansowym. Dług jednostki samorządu terytorialnego zostaje więc „przerzucony” na przedsiębiorstwo. Przy tej operacji wykorzystywany jest fakt, że regulacje UE i krajowe skupiają się na zminimalizowaniu zniekształcenia konkurencji na rynku, wynikającego z bezpośredniego udzielenia zamówienia. Mają więc za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego finansowania przedsiębiorstw, którym powierzono wykonywanie usługi, a nie biorą pod uwagę możliwości niedofinansowania lub opóźnień w płatnościach.
The article, synthetically presents a method used by local governments to increase debt above the limit set by the Ministry of Finance. It consists of the use the possibilities of indebtedness of municipal companies whose debts are not counted to the limit set by the state for local governments. As an example the city of Łódź was presented, which performs such activities. The process of indebting with the help of local municipal company proceeds in stages. In the first, followed by entrusting the enterprise by the local government unit perform tasks, which is not a public contract and does not require the use of procedures to award public contracts specified in the Act. In the second stage, the local government withholds payment for a service performed, under which enterprise increases its debt on the financial market. Debt of local government units is "flipped" on enterprise. For this operation EU and national regulations focus on minimizing the distortion of competition on the market, stemming from the direct award of the contract. They are designed to prevent excessive corporate financing, which were entrusted with the service and do not take into account the possibility of under-funding or delays in payments.
Opis
Słowa kluczowe
polityka gospodarcza , zarządzanie finansami , umowa powierzenia , economic policy , financial management , entrustment agreement
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 86–95