Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Autor udowadnia tezę, że najważniejszym czynnikiem wzrostu produkcji endogennej oraz zasadniczych zmian społecznych i ekonomicznych jest wiedza. Jeśli wiedza musi być nie tylko czynnikiem produkcji, ale także stymulantem rozwoju, elementem dobrobytu, narzędziem tworzącym nową wiedzę, a w szczególności budowaniem bloków kapitału intelektualnego, koniecznym zagadnieniem jest określenie wszystkich mechanizmów generujących rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę. Oprócz wydajnych gospodarek w artykule wyróżniono pewne mechanizmy społeczne, edukacyjne, infrastrukturalne, gospodarcze i instytucjonalnych według stanu, z podkreślenia ich działań pozostających w zgodzie z logiką.
The author proves a thesis that the most important factor for endogenical production’s growth and for radical social and economical changes is knowledge. If knowledge has to be not only production’s factor, but also development stimulant, the element of prosperity, a tool creating a new knowledge and particularly building blocks of intellectual capital a necessary issue is to identify the whole mechanisms generating economy development based on knowledge. Apart from efficient economies, there were distinguished in the article some social, educational, infrastructural, economical and institutional mechanisms created by state, with highlighting of their actions remaining in harmony with logic.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 119-130