Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Strojny, Janusz
Muszalska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Niewątpliwie nierówność ma wpływ na kształtowanie się wzrostu gospodarczego i właśnie biorąc pod uwagę ten problem, nierówności wpłynęły na czynniki odpowiedzialne za kreowanie wzrostu gospodarczego. Nierówność może determinować stymulator lub może być bariera dla wzrostu gospodarczego. Jednym z ważnych czynników tworzących nierówności jest bezrobocie. Poziom tej wartości ekonomicznej stanowi bardzo poważny problem dla całej polskiej gospodarki. Podsumowując, wzrost wartości współczynnika Giniego, który jest wyznacznikiem nierówności, powoduje niższy poziom wzrostu gospodarczego, jednak pośrednio wzrost gospodarczy przyczynia się do zmniejszenia poziomu nierówności. Łatwo widzimy, że pomiędzy tymi dwoma wyznacznikami występuje przyczyna – efektywnie interakcja.
Undoubtedly, inequality has influence on the forming of the economic growth and exactly considering this problem, inequality has influenced on the factors which are responsible for creating the economic growth. Inequality can determine stimulator or can be barrier for the economic growth. One of important factors that create inequality is unemployment. The level of this economical value makes very serious problem for the whole, Polish economy. To sum up, the value’s growth of Giniego’s coefficient which is the inequality’s determinant causes smaller level of economic growth, however indirectly economic growth contributes to put down the level of inequality. Easily, we can see that between these two determinants occur the causal – effectively interaction.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 75-87