Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Mazurek, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Social media marketing to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów marketingu determinujący wiele istotnych zmian we współczesnym podejściu do działalności marketingowej oraz do samych relacji pomiędzy organizacją a klientem. Postępujące zmiany technologiczne, nowe narzędzia oraz aplikacje wywołują konieczność adaptacji organizacji do współczesnych warunków funkcjonowania, w tym do nowych wyzwań związanych np. z zachowaniami konsumentów. Szczególną uwagę należy skierować ku potencjałowi mediów społecznościowych, które charakteryzują się m.in. brakiem barier i rozdzielania ról w tworzeniu i konsumowaniu treści w sieci, niwelowaniem hierarchii pomiędzy użytkownikami sieci czy generowaniem ogromnych zasobów informacji praktycznie na każdy temat dostępnej bez ograniczeń. Kluczowe w sprawnym funkcjonowaniu organizacji staje się posiadanie przez menedżerów i specjalistów kompetencji związanych z nowymi sposobami działania w mediach społecznościowych, pozwalającymi np. zaangażować klientów do takich działań jak m.in.: wsparcie promocyjne, współkreowanie innowacji organizacyjnych, kreowanie wizerunku marki czy obsługa posprzedażowa. Ważną umiejętnością pozwalającą m.in. zbadać celowość prowadzonych działań jest przeprowadzanie pomiaru skutków podejmowanych tam aktywności. Celem artykułu było zidentyfikowanie ewolucyjnego spojrzenia na wdrażanie social media marketingu w organizacji, wskazanie konsekwencji organizacyjnych tych wdrożeń oraz zidentyfikowanie kluczowych miar sukcesu działań w social media. Wiele zmian, jakie wywołują media społecznościowe w organizacjach i ich relacjach z otoczeniem, pozwala spojrzeć na procesy wdrażania owych nowych mediów z perspektywy kontinuum, na którego początku zauważalne jest traktowanie mediów społecznościowych taktycznie, jako uzupełnienie prowadzonych już działań marketingowych, aż po perspektywę strategiczną, gdy stają się istotnym źródłem kreowania wartości determinującej budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji.
Social media marketing is one of the fastest growing fields of marketing, determining many important changes in contemporary views on marketing activities, clients and market relationships. Progressing technological changes, new tools and applications evoke organizations need to adapt to these new conditions, the new client and new opportunities offered by social media and their unique features. Managers and professionals are required to gain new competences related to unique ways of functioning in social media, allowing and encouraging customers to engage with the media for such activities as: promotional support, co-creation of innovations, brand image creation or after-sales services. An important skill that enables the assessment of the conducted social media actions is the measurement of activities undertaken there. Managers are also in a need to foster their communication and coordination skills. Social media marketing is also an example of deterministic influence of information technologies on potential changes in the marketing - its concept and actions. The main aim of the article was to identify the evolutionary perspective of social media usage in an organization, to indicate the managerial consequences of such new phenomenon and explaining the key metrics of social media efficiency and effectiveness. The dynamic perspective of social media marketing allow to conclude that the early stage of operational usage of new media – focused on supporting of promotional campaigns is gradually changing through tactical – to strategic usage, when social media marketing is perceived as important source of competitive advantage and value creation.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , marketing wirtualny , Internet , pomiar działań online , social media , social media marketing , digital marketing , performance metrix
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 23-31