Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jak uważa większość ekonomistów, sukcesy i porażki każdego kraju zależą od tempa rozwoju gospodarczego. Jednak rozwój gospodarczy ma pomnażać zamożność większości obywateli kraju, nie można go zawęzić do wzrostu PKB. Może być przyczyną katastrofy gospodarczej. W niniejszym artykule postawiono samą hipotezę, że obecna teoria wzrostu stawia pewne argumenty dotyczące strategii, która odnosi się jednocześnie do równości społecznej i wzrostu. Dotyczy to szczególnie dzisiejszej polskiej gospodarki i pomija relacje między nierównościami a wzrostem.
As most economists believe, successes and failures of each country depend on the rate of economic development. Still, the economic development is to multiply the wealth of majority citizens of the country it can not be narrowed to the growth of GNP. It can be the reason of economic disaster. In this article there is the very hypothesis that the present theory of growth put some arguments into presence that concern the strategy which refers to social equality and growth at the same time. It concerns particularly nowadays’ Polish economy and ignore relations between inequalities and growth.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 77-87