Problemy społeczne – wyznacznikiem kierunków rozwoju innowacji społecznych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Barska, Anetta
Wyrwa, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i z chęcią ciągłego podnoszenia jakości życia jego mieszkańców. Wyróżnikiem innowacji społecznych jest szeroki zakres, który tak samo jak proces gospodarowania obejmuje wszystkie sfery aktywności przedsiębiorstw i społeczeństwa: sferę produkcji, wymiany i konsumpcji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie znaczenia koncepcji innowacji społecznych w rozważaniach dotyczących nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności dotykających osoby starsze i niepełnosprawne. Innowacje nakierowane na zapobieganie procesom prowadzącym do wykluczenie społecznego osób starszych i niepełnosprawnych, czy też podnoszące jakość ich życia mogą okazać się nie tylko skuteczne, ale również efektywne m.in. dzięki ograniczeniu wydatków poprzez właściwe kierowanie innowacji społecznych i ich indywidualizację oraz wykorzystaniu efektów synergii. W artykule za istotne uznano związek innowacji społecznych z szeroko rozumianymi problemami społecznymi. W pierwszej części artykułu zaprezentowano definicje innowacji społecznych oraz proces ich tworzenia i wdrażania. W kolejnej części artykułu omówiono przemiany demograficzne i ich terytorialne zróżnicowanie oraz przedstawiono problem niepełnosprawności w Polsce. W ostatniej części artykułu określono rolę innowacji społecznych w procesie rozwiązywania problemów społecznych.
Social innovations understood as planning and implementing new, creative ways of meeting social needs are more and more important because they are related to rationalization of social expenses, and willingness to constant raising quality of life of their inhabitants. Characteristic feature of social innovations is a wide scope, which includes all spheres of activity of the enterprises and society: sphere of production, exchange and consumption. The main goal of the article is to present the meaning of the concept of social innovations in deliberations concerning new ways of solving social problems, particularly affecting the elderly and disabled people. Innovations aiming at prevention of processes leading to social exclusion of the elderly and disabled people, or raising quality of their life can be effective thanks to, among others, reduction of expenses through proper management of social innovations and their individualization and use of synergy effects. Relations between social innovations and social problems are regarded as important in the article. Definitions concerning social innovations and process of creating and implementing them are presented in the first part of the article. Demographic changes, their territorial diversity and problem of disability in Poland are presented in the next part of the article. The role of social innovations in a process of solving social problems is discussed in the last part of the article.
Opis
Słowa kluczowe
innowacje społeczne , problemy społeczne , przemiany demograficzne , osoby starsze , osoby niepełnosprawne , social innovation , social problems , demographic changes , elderly people , disabled people
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 248–268