Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Piasny, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wiedza i kapitał intelektualny są czynnikami, które mogą zapewnić sukces organizacji. Z analizy literatury przedmiotu wynika, że zarządzanie zasobami wiedzy i kreowanie kapitału intelektualnego powinny być postrzegane jako komplementarne, wzajemnie zależne i przenikające się procesy, ponieważ kapitał intelektualny jest pochodną i wynikiem umiejętnego wykorzystywania wiedzy w praktyce. Każde przedsiębiorstwo posiada aktywa niematerialne, jednak nie wszystkie dostrzegają ich znaczenie jako generatora wartości. Dlatego często aktywa te pełnią rolę pasywną. Tymczasem, w celu zapewnienia rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, ważna jest identyfikacja posiadanego kapitału intelektualnego, jego kreowanie i ochrona. Celem artykułu jest przedstawienie elementów składowych kapitału intelektualnego mających najistotniejsze znaczenie w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem oraz sposobów i metod jego rozwoju. Przeprowadzone w artykule analizy mają charakter teoretyczny i bazują na dorobku literatury naukowej oraz własnych przemyśleniach autora.
Knowledge and intellectual capital are the factors which may ensure company success. From the analysis of the subject literature it can be concluded that management of knowledge resources and creating intellectual capital should be perceived as complementary, mutually dependent and interpenetrating processes, since intellectual capital is a derivative and a result of skillful use of knowledge in practice. Every company owns some intangible assets; however, not every company can see their importance as value generators. Therefore, often these assets play a passive role. Yet, in order to ensure the development for modern companies, it is important to identify intellectual capital owned, create it and protect it. The aim of the article is to present the elements of intellectual capital of key importance in modern company management and methods of their development. The analyses carried out in the article are of theoretical character and are based on the existing scientific literature and the Author’s own reflections.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 137–149