Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Szewc-Rogalska, Alina
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania roli kapitału zagranicznego w procesach rozwoju i modernizacji gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na udział inwestorów zagranicznych w procesach przekształceń własnościowych, restrukturyzacji oraz poprawie efektywności przedsiębiorstw, a w konsekwencji całej gospodarki polskiej. Ustalono, że korzyści wynikające z napływu kapitału zagranicznego ujawniają się w kraju goszczącym głównie w okresie korzystnej koniunktury gospodarczej. Natomiast w okresie kryzysu nasilają się negatywne skutki inwestycji zagranicznych w Polsce. Z badań własnych wynika, że spółki z udziałem kapitału zagranicznego wyróżniają się na tle innych spółek bardzo wysoką wydajnością pracy, która jednak nie przekłada się na wysoką rentowność. Wskaźniki rentowności kształtują się często nawet na poziomie niższym niż w innych spółkach, co potwierdza przypuszczenia o stosowaniu przez kapitał zagraniczny transferu zysków do jednostek macierzystych za granicą (z negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki kraju goszczącego, w tym m.in. Polski).
The aim of this paper is to show the role of foreign capital in the processes of development and modernization of the economy. Special attention was paid to the participation of foreign investors in the processes of ownership transformations, restructuring and improving the effectiveness of enterprises and, consequently, their effect on Polish economy. It was found that the benefits of foreign capital inflow are apparent in the host country mainly in the time of economic prosperity. Nevertheless, in the time of economic crisis, negative consequences of foreign investments in Poland are intensified. Results of the author’s own research suggest that companies with foreign capital can be distinguished from other companies due to their very high productivity, which, however, does not translate into high profitability. Their profitability indicators are often lower than in other companies, which confirms the supposition that companies with foreign capital transfer their profits to mother companies abroad (with negative consequences for the economy of the host country such as Poland).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 181–190