Prakseologiczne uwarunkowania jakości administracji publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Bentkowski, Sebastian
Bentkowska-Furman, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pojęcia jakości i sprawności są ze sobą ściśle związane. Jakość jest niezbędnym elementem uzyskania skuteczności, warunkuje osiągnięcie sprawności rzeczywistej oraz jest jednym z kryteriów, według których dokonuje się oceny wszystkich działań w ramach organizacji. Należy również stwierdzić, że zarówno pojęcie sprawności, jak i poszczególne jej kategorie (skuteczność, korzystność, ekonomiczność) mogą być wykorzystane do określenia standardów jakości administracji publicznej. Pozyskiwanie jakości za pomocą prakseologicznych wytycznych wymaga jednak podjęcia stosownych działań w ramach całego systemu administracji. Działania te powinny być przy tym objęte formalizacją za pomocą norm prawnych, adekwatną do zamierzonych rezultatów. W ramach tego systemu można wyróżnić główne elementy determinujące jakość administracji, do których zalicza się cele i struktury administracji.
The concepts of quality and efficiency are closely related. Quality is an indispensable element of achieving effectiveness, it determines the achievement of real efficiency and is one of the criteria according to which all activities within the organization are assessed. It should also be stated that both the concept of efficiency and its individual categories (effectiveness, advantage, economy) can be used to determine the quality standards of public administration. Acquiring quality through praxeological guidelines, however, requires taking appropriate actions within the whole administration system. At the same time, these activities should be formalized by means of legal norms, adequate to the intended results. Under this system, the main elements determining the quality of administration can be distinguished, which include the objectives and structures of the administration.
Opis
Słowa kluczowe
sprawność , jakość , administracja , formalizacja , efficiency , quality , administration , formalization
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 11–24