Blogi – elektroniczne pamiętniki – nowoczesną formą utrwalania obrazu życia codziennego polskich emigrantów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Bierzyńska-Sudoł, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera genezę elektronicznych pamiętników – blogów, które stały się nowoczesną i popularną formą utrwalania obrazu życia codziennego polskich emigrantów. Głównym celem artykułu, obok problemów definicyjnych, było ukazanie blogów emigracyjnych jako specyficznej formy dokumentów osobistych, które poza funkcją informacyjną, stanowią narzędzie służące do wypowiadania się, kreowania własnego wizerunku, komunikacji z innymi emigrantami. Uwaga badawcza skupiona została także na strukturze blogów, ich podziałach i klasyfikacjach, charakterystycznych cechach determinowanych głównie przez zawartość merytoryczną upowszechnianą w sieci. Na przedstawionych przykładach potwierdzono, że blogi, jako zapiski osobiste, stanowią ważny element życia codziennego emigracyjnych pamiętnikarzy, jak i szerokiego grona czytelników. Spełniają one także funkcję integracyjną i terapeutyczną, odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Wraz z rozwojem technologii zmieniły one dotychczasową formę, stając się w większości wideoblogami, ale nie zatraciły swojego pierwotnego pamiętnikarskiego oblicza.
The article describes the genesis of electronic diaries - blogs that have become a modern and popular form of recording the image of everyday life of Polish immigrants. The main scientific purpose of the article was to show emigration blogs as a specific form of personal documents, which, apart from the information function, are a tool for expressing oneself, creating one's own image, and communicating with other emigrants. The research attention was also focused on the structure of blogs, their divisions and classifications, characteristic features, determined mainly by the substantive contents spread throughout the web. The presented examples confirm that blogs, as personal notes, are a very important element of everyday life of emigration diarists, and a wide range of readers. They also fulfill integrating and therapeutic functions and play an important role in maintaining national identity. With the development of technology, they changed their current form, and became mostly video blogs, but they did not lose their original diary face.
Opis
Słowa kluczowe
blogi , emigracja , tożsamość narodowa , życie codzienne , blogs , emigration , national identity , everyday life
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 35-46