The Millennium Development Goals and Information and Communication Technologies

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Hales, Colin F.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
There is already a strong correlation between Information and Communication Technologies (ICTs) and the Millennium Development Goals (MDGs) in that they offer the possibility of creating a system which allows for the efficient and affordable flow of goods, services and information between people, governments and firms. Generally speaking it is without doubt that ICTs are playing an ever increasing role in the proper generation of social, economic, cultural and political changes. However, it is difficult to quantify the impact of ICTs and to separate their influence from those of other factors, such as good governance or economic growth. Although there is a large amount of evidence that serves to show that ICTs have a significant macroeconomic impact it is not clear to what extent ICTs have helped to directly reduce major development concerns reflected in the MDGs such as poverty, hunger or sickness. It must, however, be admitted that ICT do have an enormous impact on the practice of development activities and plays a great part in those activities which serve to improve the plight of underdeveloped populations all over the world.
Istnieje silna korelacja między Technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) a Milenijnymi Celami Rozwoju (MDG), w tym że ICT umożliwiają stworzenie systemu, który pozwala na skuteczne przepływy towarów, usług i informacji pomiędzy ludźmi, rządami i firmami działającymi na rzecz poprawy bytu ludności świata. Uogólniając ICT odgrywają coraz większą rolę w zakresie właściwego wprowadzenia zmian w sferach społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz politycznych. Trudno jest jednak dokładnie określić wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój warunków życia ludności oraz wyodrębnić ten wpływ od wpływu innych czynników, takich jak skuteczne zarządzanie czy poziom wzrostu gospodarczego w danym kraju. Wprawdzie istnieje wiele dowodów na to, że technologie teleinformatyczne mają znaczący wpływ makroekonomiczny, nie jest jednak jasne, w jakim zakresie ICT bezpośrednio przyczyniły się do zmniejszenia poważnych nierówności, które były przyczyną ustanowienia Milenijnych Celów Rozwoju (nędza, głód nierówności kobiet oraz choroby). Trzeba jednak przyznać, że ICT posiadają ogromne możliwości wpływania na praktykę w wielu aspektach działań podejmowanych na rzecz rozwoju. Ponadto odgrywają wielką rolę w wspieraniu osób i organizacji pracujących w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na świecie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 301-311