Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek pracy w świetle przemian zachodzących na krajowym rynku pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Bosak, Maria
Majka, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki wpływu regulacji prawa finansów publicznych na rodzaj i kształt stosunku pracy, rozumianego jako instytucja prawna, po to by następnie zaproponować w tym zakresie rozwiązania normatywne, które w ocenie autorów ustawodawca powinien wprowadzić. W ocenie autorów konieczność prowadzenia badań, których przedmiot stanowią regulacje odmiennych gałęzi prawa jest uzasadniona tym, że skutki występujące na gruncie prawa finansów publicznych wpływają na podejmowane przez pracodawców decyzje m.in. o wyborze podstawy stosunku pracy lub rezygnacji z jego nawiązania. Konsekwencją tego, że wybory powyższe determinowane są skutkami finansowoprawnymi, może być następnie zmniejszenie ochrony praw pracowników przewidzianej w uregulowaniach prawa pracy lub wybór zatrudnienia pozapracowniczego, które z ochrony takiej w ogóle obecnie nie korzysta. Z uwagi na dogmatycznoprawny charakter niniejszego opracowania jego celem nie jest przy tym ocena samego zjawiska społecznego zwiększającej się skali zatrudnienia pozapracowniczego. Rozstrzygając problem potrzeby ochrony osób zatrudnionych w ramach umów pozapracowniczych autorzy stwierdzają konieczność wprowadzenia podnoszonej aktualnie w teorii koncepcji przyznającej analogiczne jak w przypadku zatrudnienia pracowniczego uprawnienia również podmiotom zatrudnionym w formach pozapracowniczych. Koncepcja proponująca, by objąć zatrudnienie pozapracownicze ochroną taką samą jak osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, odwołuje się przy tym do modelu ochrony praw człowieka, osób wykonujących pracę w każdej innej formie oraz uznaniu, że spektrum zainteresowania ochrony przewidzianej przepisami prawa pracy powinien stanowić człowiek a nie praca.
The main purpose of this article is to identify the impact of regulation of public finance law on type and shape of the employment relationship, understood as a legal institution, to then propose normative solutions, which in the opinion of the authors the legislator should introduce. In the authors’ opinion conducting the research on regulations of different branches of law is a consequence of the fact that the effects of the law on the grounds of public finances influence the decisions taken by employers, such as the choice of the basis of the employment relationship or even decision to resign from entering the contract of employment. The consequence of the fact that these choices determine public finance law, may effect in reduction of workers’ rights provided in the regulations of labor law or avoiding contracts of employment and choosing unfavorable civil contract which do not give any protection of labor rights whatsoever. The authors state a necessity of implementing so far theoretical concept of conferring the same rights as of ordinary employees for people employed under civil law agreement as a solution to the need for protection of their rights. The concept of extending employment protection on those who are not employed refers to the model of protection of human rights of persons working in any form and to declaration that the spectrum of interest of protection provided by labor law should be a man, not work.
Opis
Słowa kluczowe
pracodawca , pracownik , stosunek pracy , podatek , podatek dochodowy od osób fizycznych , employer , employee , employment relationship , tax , personal income tax
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 478–491