Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Schulz, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska. Opisywane oczekiwania należy postrzegać jako swoiste wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy powinni starać się odpowiedzieć na zmieniające się trendy w konsumpcji i dostosowywać swoją ofertę do tych oczekiwań. Niewątpliwie analiza oczekiwań konsumentów powinna pomóc przedsiębiorcom w projektowaniu produktów, które spotkają się z akceptacją ze strony klientów. Z drugiej strony bogactwo i różnorodność potencjalnych innowacji produktowych stwarza dla przedsiębiorców niebywałą okazję na pozyskanie zupełnie nowych grup odbiorców i wejścia na nowe rynki zbytu. Przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi wszystkich korzyści wynikających z tego typu działań. W artykule wykorzystano wybrane wyniki badania na temat postaw i preferencji konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, które zostało zrealizowane przez pracowników Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy pod koniec 2014 roku. Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy i oceny oczekiwań konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, które w istotny sposób wpływają na decyzje zakupowe nabywców. Nacisk położony został na następujące czynniki: obniżenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu (np. obniżenie poziomu cholesterolu, zwiększenie odporności organizmu, poprawa koncentracji itp.), zredukowanie masy ciała, poprawa nastroju i samopoczucia, obniżenie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, łatwość utylizacji produktów gospodarstwa domowego, np. sprzętu elektronicznego.
The paper presents consumers’ expectations on the healthy and environmentally friendly market. Described expectations should be seen as a kind of challenge for entrepreneurs who should try to respond to the changing trends in consumption and adjust their offer to those expectations. Undoubtedly, the analysis of consumers' expectations should help companies to design products that meet with acceptance from customers. On the other hand, the richness and diversity of potential product innovations create an incredible opportunity for entrepreneurs to acquire a completely new target groups and enter on new markets. Entrepreneurs are not always aware of all the benefits of this type of action. The article is based on selected results of a study on the attitudes and preferences of consumers the healthy and environmentally friendly market. The study was carried out by the staff of the Department of Marketing and Regional Development, UTP in Bydgoszcz, at the end of 2014. For the purposes of this study an analysis and evaluation of the significance was performed only for selected factors influencing the consumers’ on the healthy and environmentally friendly market. These expectations substantially influence the purchasing decisions of consumers. Emphasis was put on the following factors: risk reductions of civilization diseases, beneficial effects on the body functions, (eg. reduction of cholesterol level, improvement of body immunity, improvement of concentration etc.), reduction of body weight, improvement of mood and well-being, reduction of household maintenance costs, facilities in recycling of household products (eg. electronic equipment).
Opis
Słowa kluczowe
LOHAS , oczekiwania konsumentów , consumers expectations
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 122-130