Trudności w pracy z dzieckiem nieśmiałym w perspektywie nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Wrótniak, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem nieśmiałości wydaje się być pomijany w szerokiej dyskusji dotyczącej problematyki wychowania. Wiedza wychowawców dotycząca tej tematyki warunkuje w pewnym zakresie efektywność podejmowanych działań edukacyjnych. Celem badań było poznanie opinii nauczycieli na temat trudności w pracy z dzieckiem nieśmiałym. Materiał empiryczny zebrano wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający pytania z kafeterią półotwartą oraz otwartą.
The problem of shyness seems to have been overlooked in the broad discussion of the issue of upbringing. The knowledge of educators on this issue determines to some extent the effectiveness of the educational activities undertaken. The aim of the research was to discern the teachers’ opinions on the difficulties in working with a shy child. Empirical material was collected using a self-created questionnaire containing semi-open-ended and open-ended questions.
Opis
Słowa kluczowe
dziecko nieśmiałe , trudności , nauczyciel , shy child , difficulties , teacher
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 163–171