Instytucjonalne podstawy jakości zasobów ludzkich w kontekście zachowań innowacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jakość zasobów ludzkich przejawiająca się w zachowaniach jest pochodną porządku instytucjonalnego ogarniającego wszystkie wymiary ludzkiej aktywności. Poszczególne instytucje i całe ich kompleksy w formie różnorodnych ograniczeń określonych przez człowieka kształtują więc zachowania i stosunki międzyludzkie. Stąd teza o możliwościach regulowania siły i kierunku wpływu uwarunkowań instytucjonalnych na upowszechnianie się zachowań innowacyjnych. Wiązanie porządku instytucjonalnego z dążeniem do kształtowania zachowań innowacyjnych uzasadnione jest tworzeniem warunków do ujawniania się oddolnego mechanizmu tworzenia reguł o charakterze konwencjonalnym, w tym zwyczajów oraz odgórnego wprowadzania norm prawnych, wspomaganego procesem promowania i nagradzania proinnowacyjnych postaw. W opracowaniu wskazano także na przydatność organizacyjnego uczenia się, jako procesu trafiającego w naturalne, choć nie zawsze uświadamiane, dążenia każdego człowieka do uczenia się.
The quality of human resources, as reflected in behavior patterns is derived from the institutional order which encompasses all dimensions of human activity. The various institutions and their complexes in the form of wide-ranging restrictions defined by humans, therefore defines behavior and interpersonal relations. Hence the hypothesis with reference to the possibility of regulating the force and direction of influence which institutional conditions exercise in the promotion of innovative behavior. Connecting institutional order to the desire of influencing innovative behavior is justified by the creation of conditions for unearthing of a bottom-up mechanism for the creation of conventional rules, including norms as well as the top-down introduction of legal standards, aided by promoting and rewarding pro-innovative attitudes. The study also points toward the expediency of organizational learning as a process guaranteeing a natural, though not always conscious, desire of every person to learn.
Opis
Opracowanie w ramach „Pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2007–2009 jako projekt badawczy”.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 59-74