Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Awdziej, Marcin
Krzyżanowska, Magdalena
Tkaczyk, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest uporządkowanie motywów związanych ze współtworzeniem wartości na przykładzie największej polskiej platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl”, działającej na rynku od 2011 roku. Autorzy sformułowali dwa główne pytania badawcze: W jaki sposób projektodawcy motywują fundatorów do wsparcia projektów? oraz Czy projektodawcy dbają o długoterminowe relacje z fundatorami? Ze względu na cel badania oraz kontekst jako metodę badawczą wybrano netnografię [Kozinets, 2012]. Dla zachowania spójności analizowanej grupy skupiono się na pogłębionej analizie projektów w grupie „Muzyka”. Grupę tę wybrano ze względu na liczebność udanych projektów. Do analizy sposobów motywowania fundatorów, wybrano ilościową i jakościową analizę treści, której poddano opis 108 udanych projektów oraz wpisy uczestników platformy „Polakpotrafi.pl” w grupie „Muzyka” od 2011 roku. Narzędziem badawczym był arkusz obserwacji, zawierający trzy główne kategorie poddawane obserwacji: kategorie odnoszące się do charakterystyki projektu, kategorie odnoszące się do motywowania fundatorów oraz kategorie odnoszące się do relacji z fundatorami. Ustalono, że w przypadku analizowanej kategorii najczęściej stosuje się motywowanie głównie w odniesieniu do czynników wewnętrznych. Mimo że w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na przydatność crowdfundingu do budowania relacji z klientami, nie zaobserwowaliśmy specjalnych starań projektodawców do podtrzymywania relacji po ufundowaniu projektu. Większość projektodawców traktuje ten sposób finansowania jako jednorazową transakcję. Poczynione obserwacje sugerują, że duża liczba kategorii prezentów, wsparcie mediów i obecność w mediach społecznościowych zwiększają kwoty pozyskane na projekt crowdfundingowy.
The aim of the article is to organize the themes related to the co-creation of value on the example of the largest Polish “Polakptrafi.pl” crowdfunding platforms, operating on the market since 2011. The authors formulated two main research questions 1) How project creators motivate funders to support projects? 2) Did the project creators take care of long-term relationships with funders? Due to the purpose of the study and the context (virtual environment) as a research method netnography was selected. Deductive content analysis of the descriptions of 108 successful projects and users’ comments from the “Music” category was conducted to identify and analyze the ways of motivating funders. The research study revealed that in the “Music” category dominated appeals to intrinsic motivations, in particular the social ones (such as enjoyment in being part of a community, patronagesupport, encouragement, financial help and sense of cooperation). Extrinsic motivations were rare. Project creators did not attempt to develop and nurture long- term relationships with funders.
Opis
Słowa kluczowe
crowdfunding , motywacja , współtworzenie wartości , motivation , value co-creation
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 41-49