Wiedza jako źródło rozwoju oraz narzędzie manipulacji społeczeństwem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Gabryšová, Marie
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy jest szansą na konkurencyjność w warunkach nasilającej się globalizacji. Można wyróżnić kilka dróg gospodarki opartej na wiedzy. Do najważniejszych należą drogi globalne i drogi europejskie. Kreowanie takiej gospodarki jest bardzo korzystne, jeżeli pracownicy wiedzy są rzetelni i odpowiedzialni. Przykłady dowodzą, że nie zawsze tak jest. Dlatego trzeba dążyć do mobilizacji środowiska naukowego na rzecz większej odpowiedzialności, poszukiwania i prezentacji prawdy.
Knowledge-based economy is the chance to be competitive in the conditions of strengthening of the globalization. There can be marked out several ways of the knowledge-based economy. Among the most important ways belong the global ways and the European ways. Creation of this economy would be very profitable if the knowledge employees are reliable and responsible. The exemplifications show that this situation does not appear in every time. Consequently, there is needed to be directed at mobilization of science background of purpose greater responsibility, searching for the true and its presentation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 259-264