Via Carpatia w polityce transportowej Unii Europejskiej

Abstrakt
Każde państwo, region czy gmina musi dbać o rozwój i utrzymanie odpowiednich systemów transportowych co na wielu płaszczyznach sprzyja ich rozwojowi społeczno-gospodarczemu. W 2006 r. powstał multilateralny projekt drogi Via Carpatia, szlaku biegnącego na osi północ-południe. Wola jej budowy została wyrażona w „Deklaracji Łańcuckiej” przez ministrów transportu zainteresowanych stron. Dzięki dołączaniu do niego kolejnych państw miał docelowo połączyć Morze Bałtyckie i Egejskie. Wpisywał się w ten sposób w proces zwiększania spójności terytorialnej Unii Europejskiej oraz miał przyczynić do rozwoju społeczno-gospodarczego Europy Środkowej. Obecny stan zaawansowania prac wskazuje, że w ciągu kilku lat budowa powinna zostać pomyślnie zakończona. Celem opracowania jest analiza realizacji postulatów zawartych w Deklaracji dotyczących wzmocnienia współpracy pomiędzy zainteresowanymi państwami, w tym włączenia jej do planów rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej poprzez uznanie za część transeuropejskiej sieci transportowej.
Every country, region or municipality must take care of the development and maintenance of adequate transport systems, which on many levels promotes their socio-economic development. In 2006, the multilateral project for the Via Carpatia road, a north-south route, was established. The will to build it was expressed in the 'Lancut Declaration' by the transport ministers of the interested parties. With the addition of further countries, it was to eventually connect the Baltic and Aegean Seas. In this way, it was part of the process of increasing the territorial cohesion of the European Union and was to contribute to the socio-economic development of Central Europe. The current state of progress indicates that construction should be successfully completed within a few years. The purpose of the study is to analyse the implementation of the postulates contained in the Declaration regarding the strengthening of cooperation between the countries concerned, including its inclusion in the European Union's transport policy development plans through its recognition as part of the trans-European transport network.
Opis
Promotor: dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR - 264 s.
Słowa kluczowe
polityka transportowa , korytarz transportowy , Unia Europejska , Trójmorze , transport policy , transport corridor , European Union , Trimarium
Cytowanie