Wykorzystanie stron internetowych w generycznej promocji żywności tradycyjnej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Oleniuch, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł został poświęcony generycznej promocji żywności tradycyjnej w Polsce. Ta forma komunikacji marketingowej odnosi się do całych grup produktowych, bez przywoływania konkretnych marek i wytwórców. Promocja tego rodzaju ma więc szczególne znaczenie na początkowym etapie cyklu życia danego rynku i jest stosowana zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które niosą potencjał korzyści ogólnospołecznych. Żywność tradycyjna, jako grupa rodzajowa, spełnia obydwa wskazane warunki. Po pierwsze – rozpatrywana w kontekście całego sektora, znajduje się w początkowej fazie cyklu życia, po drugie zaś – wzrost jej sprzedaży może przynieść potencjalnie wiele korzyści dla: gospodarki, turystyki, tożsamości kulturowej, rozwoju lokalnego itd. Biorąc pod uwagę obydwa argumenty, działania z zakresu promocji generycznej żywności tradycyjnej powierzono ustawowo w Polsce podmiotom publicznym, w tym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędom marszałkowskim. Aktywne w tym zakresie są także podmioty trzeciego sektora i firmy prywatne. Autorka rozpatruje problematykę komunikacji marketingowej prowadzonej przez te organizacje w kontekście postępującej digitalizacji procesów gospodarczych. Zastanawia się nad stopniem wykorzystania potencjału promocyjnego, tkwiącego w stronach internetowych przez poszczególne samorządy i instytucje o zasięgu krajowym. W tym celu poddała analizie 27 witryn i na podstawie autorskiego zestawu kryteriów dokonała ich porównania. Wnioski ujęła w cztery kategorie związane z grupami czynników: merytoryczne, dotyczące funkcjonalności witryn, techniczne i graficzne. Artykuł zwieńczyło podsumowanie, wraz z subiektywnymi rekomendacjami autorki w zakresie możliwych zmian.
The article regards the generic promotion of traditional food in Poland. This form of marketing communication refers to the entire product groups, without referring to the particular goods, brands or manufacturers. This kind of promotion is especially important at the introduction stage of the market life cycle and is used in particular for product groups that carry the potential of social benefits. Traditional food, as a generic group, satisfies both conditions. Firstly, as a whole sector, it is in the initial phase of the life cycle, and secondly, the growth of its sales could potentially bring a number of benefits for the economy, tourism, cultural identity, local development, etc. Taking into account both arguments, the activities in the field of promotion of the generic traditional food in Poland remain the legal obligation of public entities, including the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Marshal’s offices. The activities in this field are also undertaken by the third sector organizations and the private companies. The author examines the issues of marketing communications carried out by these organizations in the context of the ongoing business processes digitization. She reflects on the level of using the promotional potential of web pages by regional governments and nationwide institutions. To answer this question 27 websites have been analyzed and based on her own set of criteria the author conducted a comparison. The conclusions have been included in four categories related to groups of factors: substantive content, functionality of sites, technical aspects and graphic issues. The article ends with a summary containing subjective author’s recommendations on possible changes.
Opis
Słowa kluczowe
żywność , Internet , marketing , promocja , reklama , food , the Internet , marketing , promotion , advertising
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 395-404