Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki

dc.contributor.authorŁuszczyk, Marcin
dc.date.accessioned2022-09-15T09:05:03Z
dc.date.available2022-09-15T09:05:03Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractAktualny stan środowiska pozwala stwierdzić, że stopień wykorzystania zasobów naturalnych niebezpiecznie przekracza zdolności Ziemi do wytworzenia zasobów i asymilacji odpadów. Dlatego nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych spowoduje w konsekwencji poważne w skutkach zahamowanie rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Jedynie modernizacja gospodarki w kierunku ograniczenia globalnego zużycia surowców naturalnych pozwoli na dalszy niezakłócony rozwój w długim okresie. Nie istnieje jednak jedna i możliwa do zastosowania w każdym przypadku metoda pozwalająca na zachowanie zasobów naturalnych. Dlatego, w zależności od sytuacji, należy rozważyć: - całkowitą rezygnację z wykorzystania zasobów nieodnawialnych, - doprowadzenie do powstania takich dóbr, których użytkowanie zrekompensuje brak zasobów nieodnawialnych, - wzrost efektywności wykorzystania zasobów nieodnawialnych w procesie produkcji, - wydłużenie cyklu życia oraz okresu użytkowania produktów, - zmianę polityki cenowej w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz usług serwisowych, - skuteczną gospodarkę odpadami. Ograniczenie zużycia surowców naturalnych przyniesie szereg korzyści: społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, środowiskowych i politycznych. Można oczekiwać dalszych dodatnich efektów zewnętrznych, w tym poprawy sytuacji zdrowotnej i warunków życia społeczeństw oraz skuteczniejszego spełniania przez środowisko funkcji pozagospodarczych. Należy zatem spodziewać się, że niewątpliwe korzyści wynikające z osiągnięcia zrównoważonej gospodarki zasobami stosunkowo szybko przewyższą konieczne do poniesienia koszty jej modernizacji. Pozytywne efekty działań zależą jednak w dużej mierze od stopnia edukacji ekologicznej społeczeństw, podejmowanych działań proekologicznych oraz postawy instytucji publicznych.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe current state of the environment allows to ascertain, that the degree of utilization of natural stock dangerously surpasses the abilities of lands for fabrication of stock and waste assimilation. Therefore, the excessive exploitation of natural stock will cause serious in consequence braking of the development of socially -economic world. Modernization of economy will allow in direction of global limitation of expenditure of natural resources further undisturbed development in long period only. However, there is no the only method possible to the employed in each case which will allow to restore natural stock. So, depending on situation, one ought to consider: - ultimate resignation from non-renewable stock, - causing such revolt of goods which use will compensate the lack of non-renewable stock, - growth of efficiency of their usage in the process of production, - stretch of their life span and period of product usage, - change of price policy with reference to operational materials, spare parts and services, - efficient waste management. Limitation of expenditure of mineral resources will bring range of benefits social, economic, environmental and political. Further positive external effects should be expected including improvement of health situation and more effective fulfillment of economy functions by the environment. Therefore, it is possible to expect, doubtless benefits from the achievement of level-headed economy for incurring stocks relatively fast will surpass the costs of modernisation. However, positive effects of operations depend on the degree of ecological education of each society, the undertaken pro-ecological operations and the postures of public institutions.pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorshipPublikację dofinansowano ze środków na działalność statutową przyznanych Katedrze Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 423–434pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn978-83-7338-552-8
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8169
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleSpowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarkipl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
34 łuszczyk-spowolnienie.pdf
Rozmiar:
102.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: