Kapitał publiczny w procesie regionalnej konwergencji w Hiszpanii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Rosik, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Dokument „Kapitał publiczny w procesie konwergencji regionalnej w Hiszpanii” ma na celu: przy badaniu roli kapitału publicznego, na który składają się głównie inwestycje w infrastrukturę transportową, w zmniejszaniu nierówności regionalnych w Hiszpanii. Analiza wskazuje, że w latach 80 i 1990 nie było ani zbieżności β, ani σ w regionach hiszpańskich. Powinno być podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch dekad infrastruktura transportowa stała się kluczem problem polityki regionalnej w Hiszpanii. Jednak inwestycje w infrastrukturę transportową nie sprzyjał rozwojowi zacofanych regionów jako bogatych regionów lub regionów położonych w transporcie korytarze są głównymi beneficjentami nowych lub modernizowanych dróg i linii kolejowych. Wyniki tego artykułu zdają się potwierdzać ustalenia ekonometryczne hiszpańskich ekonomistów oraz nowe modele geografii ekonomicznej. Wstępne wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w terenie, w tym w regionach Polski.
The paper “Public Capital in the Process of Regional Convergence in Spain” aims at exploring the role of public capital, comprising mostly transport infrastructure invest[1]ments, in reducing regional inequalities in Spain. The analysis indicates that during 1980s and 1990s there has been neither β nor σ convergence in Spanish regions. It should be emphasized that over the last two decades transport infrastructure has emerged as a key regional policy issue in Spain. However, investments in transport infrastructure have not fostered development of backward regions as rich regions or regions located on transport corridors have been the main beneficiaries of new or modernized roads and railway lines. The results of this paper seem to confirm the econometric findings of Spanish economists and new economic geography models. The initial results show the need for further studies in the field, including Polish regions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 269-282