Multidimensional analysis of factors affecting changes in population of people in the European Union states in terms of social security in Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kozicki, Bartosz
Sowa, Bogdan
Tomaszewski, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The multidimensional comparative analysis of factors influencing the change in the human population in selected European countries in terms of social security in Poland was conducted in the study., the highest population growth between 2013-2022 out of 31 European countries analyzed was recorded in Germany (2 713 378), France (2 271 575) and Sweden (896 433). During that period, a decrease of 408 288 people was recorded in Poland. The main factors influencing changes, especially population declines, include the negative difference between human births and deaths. Another factor was the increase in the arithmetic mean of age of women at the birth of their first child. However, the development of social security in Poland has been influenced by the migration of refugees from Ukraine to Poland since 2022.
W opracowaniu wykonano wielowymiarową analizę porównawczą czynników mających wpływ na zmianę populacji ludzi w wybranych państwach Europy w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego Polski. Z 31 analizowanych państw europejskich największy wzrost liczby ludności w latach 2013-2022 odnotowano w Niemczech (2 713 378), Francji (2 271 575) i Szwecji (896 433). W tym okresie w Polsce zaewidencjonowano spadek wynoszący 408 288 osób. Do zasadniczych czynników mających wpływ na zmiany, w tym szczególnie spadki populacji, należy ujemna różnica pomiędzy narodzinami a zgonami ludzi. Innym czynnikiem był wzrost średniej arytmetycznej wieku kobiet podczas urodzenia pierwszego dziecka. Z kolei na kształtowanie się bezpieczeństwa społecznego w Polsce ma wpływ migracja uchodźców z Ukrainy do Polski od 2022 roku.
Opis
Słowa kluczowe
European Union , borders , migration , security , social security , Unia Europejska , granice , migracja , bezpieczeństwo , bezpieczeństwo społeczne
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 194-205