Rola mediów elektronicznych w komunikacji sprzedawcy z nabywcą w koncepcji kreowania wartości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Żak, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie, dużą rolę w tworzeniu i dostarczaniu wartości odgrywa proces stałego komunikowania się w układzie „konsument – firma – konsument” wsparty nowoczesnymi mediami elektronicznymi. Umożliwia to komunikację na skalę globalną, niespotykaną we wcześniejszych formach komunikowania masowego. Wykorzystanie mediów elektronicznych jest cechą zasadniczych zmian społecznych i ekonomicznych w skali międzynarodowej i globalnej, określanych mianem tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Zmienia ona tradycyjne pojmowanie nadawcy, odbiorcy oraz treści i formy samego przekazu. Uczestnicy procesu komunikowania mogą wzajemnie zamieniać się rolami. Celem artykułu jest przedstawienie istoty modelu komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym oraz jego roli w budowaniu wartości dla przedsiębiorstwa i klienta.
Nowadays, a large role in the creation and delivery of value plays a process of continuous communication with a 'consumer – the company – the consumer "supported by modern electronic media. This allows you to communicate on a global scale, unprecedented in earlier forms of mass communication. Use of electronic media is a fundamental feature of social and economic changes in the international and global, referred to as an information society. It changes the traditional understanding of the sender, the recipient and the content and form of the communication itself. Participants in the communication process can be interchanged roles. This article presents the essence of communication model in hypermedia computing environment and its role in building the value of the firm and the client.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 280–292