Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pekasiewicz, Dorota
Szczukocka, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatnich latach w Polsce obserwuje się intensywny rozwój nowych technologii. Poziom informatyzacji i telekomunikacji jest czynnikiem określającym stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do wiedzy i informacji ma wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz konkurencyjność gospodarki. Infrastruktura ICT (information and communication technologies) w skład, której wchodzą: komputery, telefony oraz dostęp do Internetu, stała się w dzisiejszych czasach narzędziem pracy, nauki oraz źródłem informacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostępność i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. W artykule analizie poddano uwarunkowania dostępu nowych technologii, strukturę użytkowników, czas poświęcony na korzystanie z komputera i Internetu. Wybór tematu był podyktowany przekonaniem, że technologie ICT w coraz większym stopniu są warunkiem dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
In recent years an intensive development in the field of new technologies has been observed in Poland. The level of computerisation and digitalisation is the defining factor in determining information society. Access to knowledge and information has an impact on the socio-economic development and competitiveness of the economy. Infrastructure ICT (Information and Communication Technologies), which includes: desktops, laptops, phones and Internet access, has become the working tool, source of information. The aim of the article is to draw attention to the accessibility and using of ICT in households. In the article the conditions of access to new technologies, the structure of users, duration of computers and Internet usage are considered. The choice of topic was connected with the belief that ICT are becoming a prerequisit for access to full participation in society.
Opis
Słowa kluczowe
nowe technologie , społeczeństwo informacyjne , new technologies , information society
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 247–259