Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kołomycew, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawione zostały teoretyczne założenia modelu rządzenia wielopodmiotowego (new public governance), którego istotnym elementem są partnerstwa terytorialne. Autorka przedstawiła zasady wspominanego modelu, a także ograniczenia i bariery związane z jego wdrażaniem. Szczególny nacisk został położony na partnerstwa terytorialne w postaci lokalnych grup działania, które pierwotnie zostały przewidziane jako instrument rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane były we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach tzw. podejścia LEADER. Doświadczenia partnerstw tego typu sprawiły, że stały się one nie tylko ważnym interesariuszem procesów rozwoju w ramach lokalnych systemów terytorialnych, ale formuła ta stała się podstawą wiodącej koncepcji w perspektywie 2014–2020 Unii Europejskiej tzw. community-led local development (CLLD), czyli rozwoju kierowanego przez społeczność. Partnerstwa terytorialne są w niej zalecane już nie tylko jako instrument polityki zorientowanej na rozwój i wsparcie obszarów wiejskich, ale jako mechanizm rozwojowy jednostek terytorialnych i naczelny instrument polityki spójności UE.
The paper presents theoretical aspects of new public governance which are exemplified by territorial partnerships created in the formula of local action groups (LAGs). The author discusses strengths and weaknesses of the new public governance model and specificity of the partnerships responsible for local unit development imported to Poland following its accession to the EU. In particular, the given article is focused on major domestic factors determining successful implementation of institutional structures and policies based on networks and partnerships. The idea of local action groups, created in the framework of the so called “Leader approach”, fully agrees with initiatives to improve the situation in local units and are treated as a mechanism of the territorial development. Their previous successes meant that the in the new term of EU functioning 2014–2020 partnerships in the local action group formula are recommended instruments not only for the EU rural areas policy but also as a mechanism of the EU cohesion policy called as a community-led local development (CLLD).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 255–274