Użytkowanie Internetu przez młodzież z terenu wiejskiego oraz miejskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Papier, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące korzyści i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży, a także dorosłych w rzeczywistości wirtualnej. W społeczeństwie informacyjnym zmienia się również rola przedstawicieli młodego pokolenia. Często zdobywają oni wiedzę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń znacznie szybciej aniżeli ich rodzice, przejmując w ten sposób kontrolę nad korzystaniem z Internetu. Niezwykle ważnym problemem jest więc dbałość o wyposażenie ich w umiejętność właściwego wykorzystywania narzędzia, jakim jest Internet. W niniejszym artykule przybliżono pojęcie społeczeństwa informacyjnego oraz wskazano na funkcje, jakie pełnić może Internet w życiu młodzieży. Rozważania te zobrazowane zostały poprzez prezentację wyników ogólnopolskich badań dotyczących użytkowania Internetu przez młodzież, a także wyników badań własnych przeprowadzonych w dwóch szkołach gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie wiejskim oraz miejskim w województwie podkarpackim.
In current development phase of the informational society, there appear questions concerning benefits and dangers connected with functioning of children, youth and adults in the virtual reality. The role of representants of the young generation also changes in the informational society. They often get the knowledge about using of different devices much faster than their parents, therefore they take control of internet use. Therefore it is crucial to educate them how to properly use the internet as a tool. In this article the author defines the notion of informational society and presents the functions of the Internet in the life of young generation. Deliberations are based on the researches driven for whole Polish population regarding internet use by young generation and pilot researches done by author in two junior high schools – one is located in the city, other in the countryside in the “podkarpackie” voivodship.
Opis
Słowa kluczowe
Internet , korzystanie z Internetu , społeczeństwo informacyjne , młodzież , using of internet , information society , young generation
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 170–179