Impact of COVID-19 pandemic on labour market situation of young people

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the work and life of young people. Against this group, less favourable values of employment and unemployment rates are recorded than for experienced people, due to their lack of work experience, specialist knowledge and skills. These premises are the basis for employing young people with less favourable contract terms. The purpose of the paper was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the situation of young people in the labour market. To achieve the goal, an analysis of the literature on the subject, studies and reports presented on the websites of institutions dealing with the labour market was carried out, as well as an analysis of basic labour market measures using statistical data. Own research was also carried out. The analyses of the literature and statistical data showed that young people were particularly hard-hit by the consequences of the pandemic – unemployment in this group increased significantly and the percentage of NEET increased. In addition, the entry of new generations into the labour market contributed to the difficulty in keeping a job. At the same time, the results of research conducted among young people from Podkarpackie Province prove that the respondents did not suffer significantly from the negative consequences of the pandemic. Most of them did not lose their jobs and were not forced to change their jobs. Many employers did not reduce personnel costs, which made it possible for them to maintain their current standard of living.
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na życie zawodowe młodych osób. Wobec tej grupy odnotowuje się mniej korzystne wartości wskaźników zatrudnienia i stopy bezrobocia niż w odniesieniu do osób doświadczonych, co wynika z braku doświadczenia, specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Te przesłanki stanowią podstawę do zatrudniania młodych osób na mniej korzystnych warunkach. Jako cel opracowania przyjęto ocenę oddziaływania pandemii COVID-19 na sytuację młodych osób na rynku pracy. Aby zrealizować cel przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, opracowań i raportów prezentowanych na stronach instytucji zajmujących się rynkiem pracy, analizę podstawowych mierników rynku pracy przy wykorzystaniu danych statystycznych. Zrealizowano również badania własne. Analiza literatury i danych statystycznych ukazała, że młode osoby szczególnie dotkliwie odczuły konsekwencje pandemii – znacznie wzrosło bezrobocie w tej grupie, zwiększył się odsetek osób, które nie pracują i nie kształcą się (NEET). Ponadto, trudność w utrzymaniu pracy przez młode osoby stanowiło wejście kolejnych roczników na rynek pracy. Jednocześnie, wyniki przeprowadzonych badań własnych wśród młodych osób z województwa podkarpackiego dowodzą, że respondenci nie odczuli znacząco negatywnych konsekwencji pandemii. Większość z nich nie straciła pracy czy nie została zmuszona do jej zmiany. Pracodawcy wielu nie zredukowali kosztów osobowych, co umożliwiło utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.
Opis
Słowa kluczowe
pandemic , young people , labour market , unemployment , NEET , pandemia , młode osoby , rynek pracy , bezrobocie
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 72(4)/2022, s. 136-160