The Role and Influence of the State on Shaping Flexible and Safe Financial Market in Relation to Polish Integration with European Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kamba-Kibatshi, Marcel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
It should be noted that in every country around the world the functioning of the financial sector, which is of great importance for the efficiency of the national economy. This is the reason for which, in the financial market practically every participant uses offered in the framework of its services – both individuals, households and businesses. Traded on financial markets everywhere is the activity of each Member State in terms of budget deficit and public debt, which expresses in the contracting and servicing loans or loans and related securities issue. Therefore, one can argue that this activity both was and is determined to certain factors. It is worth noting the following fact – the next factor, perfectly describing and developing mechanisms in the framework of the Polish financial market, is the internal credit flexibility resulting from the individual, strictly defining the circumstances increase the lending ceiling and credits despite the financial crisis in the world, or to the granting of loans at very favourable conditions and for longer periods of their return. The flexibility of the Polish financial market best characterized by occurring on the various important phenomenon.
Należy podkreślić, że w każdym państwie na całym świecie funkcjonowanie sektora finansowego ma ogromne znaczenie dla efektywności gospodarki narodowej. Praktycznie każdy korzysta z usług oferowanych w ramach rynku finansowego – zarówno osoby fizyczne, czyli gospodarstwa domowe, jak i podmioty gospodarcze. Przedmiotem aktywności każdego państwa jest obrót na rynkach finansowych w sferze deficytu budżetowego i długu publicznego, wyrażający się w zaciąganiu i obsłudze pożyczek lub kredytów oraz związaną z tym emisją papierów wartościowych. Można zatem twierdzić, że wspomniana aktywność zarówno była, jak i jest zdeterminowana pewnymi czynnikami. Warto zwrócić uwagę na następujący fakt – czynnikiem doskonale opisującym mechanizmy w ramach polskiego rynku finansowego jest wewnętrzna elastyczność kredytowa, wynikająca z układu indywidualnego, ściśle określającego okoliczności zwiększania pułapu przyznawanych pożyczek i kredytów, mimo kryzysu finansowego na świecie, czy też umożliwiająca udzielenie kredytów na bardzo korzystnych warunkach i na dłuższe okresy ich zwrotu. Elastyczność polskiego rynku finansowego najlepiej odzwierciedlają występujące na nim różnorodne zjawiska.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 35–55