Aksjologiczne problemy globalizacji w czasach późnej nowoczesności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Zboroń, Halina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podejmując w artykule zagadnienie aksjologicznych problemów globalizacji autorka na początku swoich rozważań stawia tezę, że zachodzące we współczesnym świecie zmiany gospodarcze (globalizacyjne) i kulturowe zmierzają niejako w przeciwnych kierunkach: mówiąc inaczej odwołują się one do dwóch różnych wyobrażeń na temat rzeczywistości społecznej. Formułowane w głównym nurcie ekonomii przekonania na temat zmian gospodarczych, których celem jest konstytucja rynku światowego odwołują się – zdaniem autorki – do przesądzeń filozoficznej doktryny modernizmu, która stała się fundamentem ideologicznym przemysłowego społeczeństwa nowoczesnego. Obecny stan kultury współczesnej natomiast diagnozuje się jako tzw. późną czy też płynną nowoczesność, w obrębie której formułuje się odmienne światopoglądowe racje konstruowanych współcześnie koncepcji porządku społecznego. Dokonujące się „na naszych oczach” przewartościowanie (polegające na rezygnacji z modernistycznej wizji świata) ujawnia szereg problemów związanych z oceną przemian globalizacyjnych, co z kolei powoduje przyrost krytycznych ocen dotyczących tego procesu. Autorka w artykule omawia niektóre z owych kontrowersyjnych zagadnień.
The author takes into consideration the issue of axiological problems of globalisation and, at the beginning, forms a thesis that economic (globalised) and cultural changes in a modern world are driving at opposite directions: they appeal to two different ideas of social reality. Convictions, formulated in the main stream of economics, about economic changes with the aim of constitution of a world market – by the author – are based on a philosophical doctrine of modernity that has become an ideological base of a modern industrial society. Whereas, current shape of modern culture is diagnosed as so called late or liquid modernity, within which there are formulated some distinctive ideas about world coming from new concepts of social order. Overvaluation (consisting in renunciation of modernistic vision of the world) that takes place nowadays, reveals many problems connected with the evaluation of global transformation, what successively induces an increase of critical assessment of this process. The author discusses some of the above mentioned controversial issues in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 66-81