Etyka prawnicza w Polsce w XXI wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Purc-Kurowicka, Katarzyna
Jurgilewicz, Błażej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcia etyki, prawa, etyki prawniczej, a także przedstawiono podział etyki na różne rodzaje. Określono również pojęcie kodeksu etyki zawodowej oraz opisano synergię etyki oraz prawa. Analizie poddano typy etyki prawniczej oraz rolę wolnych zawodów, w tym zawodów prawniczych, w społeczeństwie. Opisano standardy etyczne życia publicznego, a także zalecenia ogólne, które mają być realizowane w całej służbie publicznej. Przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, a w szczególności etykę normatywną zawodów prawniczych oraz katalog podstawowych zasad etyki prawniczej. Obszarem zainteresowania artykułu objęto też kwestie statusu etyki prawniczej i jej norm, które można odczytywać jako część szerszego sporu o tzw. pozycje etyk zawodowych w stosunku do etyki ogólnej.
The scientific article defines the notions of ethics, law, legal ethics, and presents the division of ethics into different types. The concept of a code of professional ethics was also defined and the synergy of ethics and law was described. The types of legal ethics and the role of liberal professions, including legal professions, in society were analyzed. The ethical standards of public life are described, as well as general recommendations that are to be implemented in the entire public service. The issues related to the performance of legal professions, in particular the normative ethics of legal professions and a catalog of basic principles of legal ethics, are presented. The article also focuses on the status of legal ethics and its standards, which can be read as part of a wider dispute over the so-called the position of professional ethics in relation to general ethics.
Opis
Słowa kluczowe
etyka , prawo , etyka prawnicza , zawody prawnicze , ethics , law , legal ethics , legal professions
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 110–129