Rola instytucji w rozwoju społecznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Brak postępu w rozwoju społecznym tłumaczy się współwystępowaniem wielu powodów, wśród których wymienia się lekceważenie roli instytucji w tym procesie. W szczególności chodzi tu o brak zastępowania i tworzenia nowych instytucji publicznych, realizowanie w tym względzie standardowych rozwiązań i międzynarodowych wytycznych, przy równoczesnym lekceważeniu kultury, kapitału społecznego oraz krajowych wartości. Można też znaleźć pewne związki przyczynowe między społecznymi efektami rozwoju a polityką i instytucjami. W artykule wskazano te związki, a także sposoby ich pomiaru. Należy pamiętać, że wśród determinantów szybkiego tempa rozwoju społecznego poza otoczeniem zewnętrznym (jako ważnym dla stabilizacji makroekonomicznej) i jakością kapitału ludzkiego wymienia się dojrzałość instytucji i jakość polityki. Wprowadzanie reform rynkowych jest właściwe, jeżeli jego głównym celem jest stopniowa poprawa rozwoju społecznego, a instytucje mają rangę kluczowych czynników rozwoju. Zmiany jednak powinny być wprowadzane stopniowo, gdyż tylko wtedy są zorientowane bardziej prospołecznie i z większą świadomością roli instytucji.
Lack of progress in social development is explained by coexistence of many reasons, among others by disregard for the role of institutions in the process. Especially, it is caused by lack of replacement and creation of new institutions, realization of standard solutions and international guidelines with simultaneous disregard for culture, social capital and national values. There also can be found some connections between social results of development and policy and institutions. In the paper these connections were pointed out as well as their measures. It must be remembered that among determinants of high rate of social development, apart from external environment (as important for macroeconomic stabilization) and quality of human capital, there are also specified maturity of institutions and quality of policy. It is appropriate to introduce market reforms when their main goal is to progressively enhance social development and when institutions play the role of key factors of development. Changes should be, however, introduced gradually, because in this case they are more socially focused and there is wider awareness of the role of institutions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 133-143