Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w warunkach pełzającego kryzysu w Niemczech i w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Barwińska-Małajowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie sytuacji na rynku pracy jednej z grup zagrożonych bezrobociem, mianowicie absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech, w okresie pełzającego kryzysu. Wybór krajów podyktowany został wyraźnymi różnicami występującymi na polskim i niemieckim rynku pracy, w szczególności w zakresie poziomu bezrobocia oraz funkcjonowania rynków. Ze względu na szybkie zmiany zachodzące na rynku pracy niezbędne staje się systematyczne badanie trendów i zjawisk występujących na rynku pracy, analiza ich cech i prawidłowości oraz wyszukiwanie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań umożliwiających absolwentom szkół wyższych płynne przejście z systemu edukacji do życia zawodowego. W części pierwszej opracowania scharakteryzowano rynek pracy w Niemczech i Polsce na tle ogólnej sytuacji gospodarczej w obu krajach w latach 2008–2012. Następnie przedstawiono wybrane tendencje i zjawiska w obszarze startu zawodowego absolwentów szkół wyższych w Niemczech i Polsce w latach 2010–2012. Całość kończy syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
The aim ofthe study is to present situation on a labour market of one of the groups at risk of unemployment, namely: the university graduates in Poland and Germany, in a period of crawling crisis. Selection of the countries was made basing on distinct differences between Polish and German labour markets, especially considering level of unemployment and functioning of the markets. Because of the fast changes on a labour market it is necessary to systematically research trends and phenomena on a labour market, analyse their features and rules and search forthe information which constitute a base to actions that enable the university graduates to fluently come from system of education to professional life. In the first part of the study labour market in Germany and Poland was characterised in the background of general economic situation in the countries in a period 2008–2012. Then, some chosen tendencies and phenomena connected with the professional life start of the university graduates in Germany and Poland in years 2010–2012 were presented. The study is shortly summarised in the final part.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 235–246