Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003–2014

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lusawa, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto ważny i aktualny, a zarazem trudny temat efektywności inwestycji podej¬mowanych przez sektor publiczny w danym przypadku przez gminy położone na obszarach w prze¬ważającym stopniu wiejskich. Jego waga wynika z faktu, iż gminy położone na obszarach wiejskich charakteryzują się niskim potencjałem dochodowym i muszą szczególnie podaż nierynkowych dóbr publicznych, które społeczeństwu przynoszą znaczne korzyści, jednak trudno poddające się pomiarowi. Dlatego podjęto próbę oceny efektywności inwestycyjnej gmin na podstawie dających się mierzyć zmian sytuacji demograficznej gmin, dochodowej obywateli i podmiotów gospodarczych oraz finansowej samorządu. Związek pomiędzy wielkością kwot przeznaczanych na inwestycje a miarami charakteryzu¬jącymi te zmiany udowodniono metodami statystycznymi, co pozwoliło sformułować kilka wnio¬sków dotyczących efektywności analizowanej działalności gmin. Stwierdzono wysoką, z punktu widzenia społeczeństwa, ich efektywność (wzrost dochodów ludności). Równocześnie nie dostrze¬żono ich wpływu na lokalną gospodarkę (wzrost dochodów firm). Za niekorzystny uznano proces pogarszania się wyniku finansowego samorządu ze względu na niski wzrost ich dochodów, przy widocznym wzroście kosztów działalności bieżącej. W końcu za błąd uznano ukierunkowanie dzia¬łalności inwestycyjnej na przyciąganie czynników z zewnątrz, zamiast na utrzymanie tych, jakimi jednostki rozporządzają. gospodarować posiada¬nymi środkami. Trudność wynika zaś z faktu, iż przedmiotem działalności sektora publicznego jest
The article deals with an important and at the same time difficult current topic of the efficiency of investments made by the public sector, in this case by communes situated in predominantly rural areas. Its significance stems from the fact that communes located in rural areas are characterised by low income potential and have to manage the funds at their disposal in a specific manner. On the other hand, the difficulty lies in that the object of activity of the public sector is supply of non-market public goods, which bring great benefits to the society but are hard to measure. For this reason, an attempt has been made to evaluate communes’ investment efficiency on the basis of: measurable changes in communes’ demographic situation, citizens and economic entities’ income status and the self-government’s financial standing. The relationship between the amounts intended for investments and the measures characteri¬sing these changes has been proved by means of statistical methods, which has led to formulating some conclusions regarding the efficiency of the analysed communes’ efficiency. High efficiency of communes has been found from the point of view of the society (increase in residents’ income). Simultaneously, their influence on the local economy has not been observed (increase in companies’ income). What has been found as unfavourable is the process of the self-government’s financial re¬sult getting worse due to their low increase in income and visible rise in the costs of on-going activi¬ty. Last but not least, it has been assessed as a mistake that the investment activity aims at attracting external factors rather than maintenance of the ones that units have on their hands.
Opis
Słowa kluczowe
efektywność inwestycji , obszary wiejskie , sektor publiczny , efficiency of investments , rural areas , public sector
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 264–275