Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł przedstawia relację między nakładem kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1995–2002. Bazując na najnowszych endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego z rozwiniętą funkcją produkcji Cobba-Douglasa i dekompozycji wzrostu gospodarczego w Polsce zgodnie z założeniami modelu Mankiwa-Romera-Weila oraz wynikami wielu badań empirycznych podkreśla się znaczenie inwestycji w kapitał ludzki jako determinanta wzrostu gospodarczego. Sugeruje się, jakie implikacje dla polityki gospodarczej promującej kapitał ludzki stymulują inne obszary polskiej gospodarki.
The article introduces the relation between the human capital input and economic growth in Poland 1995–2002. Having based on the recent endogenous economic growth models with developed Cobb-Douglas production function and economic growth decomposition in Poland according to the assumptions of Mankiw-Romer-Weil’s model, and findings of number of empirical studies it is emphasized the importance of investment in human capital as in a determinant of economic growth. It is suggested some implications for economic policy that promote human capital stimulate other areas of Polish economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 241-254