Father Konstanty Michalski’s outline of philosophy of history

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bochenek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rev. K. Michalski is not only an outstanding mediaevalist and a pioneer of research on the achievements of the Polish Middle Ages but also the creator of an important philosophy of history, which has become a significant component of his research, especially during the dramatic period of World War II, although its framework had been developed already in the 1930s. Rejecting passive approach to tradition, he supported the creative attitude presented by Thomism. His concept of history is determined by an optimistic conviction of the constant evolution of social-cultural life of mankind towards more perfect forms.
Ks. K. Michalski to wybitny mediewista, pionier badań nad dorobkiem polskiego średniowiecza, ale i twórca ważnej filozofii dziejów. Historiozofia stała się ważnym elementem jego badań zwłaszcza w dramatycznym okresie II wojny światowej, ale jej zręby stworzył już w latach trzydziestych XX w. Odrzucając bierny szacunek dla tradycji, opowiadał się za prezentowanym przez tomizm, twórczym do niej stosunkiem. Jego koncepcję dziejów wyznacza optymistyczne przekonanie o ciągłej ewolucji życia kulturalno-społecznego ludzkości ku coraz doskonalszym formom.
Opis
Słowa kluczowe
man , humanity , Konstanty Michalski , philosophy of history , Thomism , człowiek , ludzkość , filozofia dziejów , Konstanty Michalski , tomizm
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 243–253