Miejsce i rola współdziałania gmin w sferze władczej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jaworska-Dębska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ogromna waga zadań podejmowanych przez gminy w sferze władczej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i ich przesądzające znaczenie dla kształtu modelu ograniczania dostępności alkoholu w gminie sprawiają, że powinny być one realizowane przy użyciu zarówno szerokiej, jak i głębokiej perspektywy. Instrumentem uzyskania tej perspektywy jest współdziałanie, co ustawodawca dostrzegł i unormował w ustawie alkoholowej, lokując je m.in. w szeroko rozumianej sferze decyzyjnej obejmującej zarówno stanowienie, jak i stosowanie prawa. Jednak analiza regulacji prawnej przewidzianych w ustawie alkoholowej form tego współdziałania dostarcza wielu krytycznych uwag. Uwagi krytyczne dotyczące ustawowej regulacji instytucji współdziałania w procesie stanowienia prawa w gminach wskazują na mankamenty, które można korygować w ramach nowelizacji. Natomiast ocena prawnej regulacji współdziałania w procedurze wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest jednoznacznie negatywna. Zastąpienie jej nową regulacją powinno być oparte na jej jasnej wizji.
The great importance of the tasks undertaken by communes in the sphere of authority in the field of counteracting alcoholism and their decisive importance for the shape of the model of limiting the availability of alcohol in the commune mean that they should be implemented using both a broad and deep perspective. The instrument for obtaining this perspective is cooperation, which was noticed by the legislator and regulated in the Alcohol Act, placing it among others. in the broadly understood decision-making sphere, including both the making and the application of law. However, the analysis of the legal regulations of the forms of this cooperation provided for in the Alcohol Act provides many critical remarks. Critical remarks on the statutory regulation of the institution of cooperation in the law-making process in communes indicate shortcomings that can be corrected under the amendment. However the assessment of the legal regulation of cooperation in the procedure of issuing permits for the sale of alcoholic beverages is clearly negative. Its substitution by a new regulation should be based on its clear vision.
Opis
Słowa kluczowe
gmina , alkohol , współdziałanie , commune , alcohol , cooperation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 83–101