Напрями розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Коломієць, Вікторія
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Створення, підтримка та ро звиток конкурентоспроможності персоналу в Україні стае стратегічною задачею підприемства, яка потребуе обrрунтованої ро зробки напрямів її вирі­шення. В роботі запропоновано розвиток конкурентоспроможності забезпечувати за трьома напрямами: формування кількісної складової персоналу, формування якісної складової персоналу та його стимулювання. Рекомендовано по кожному з напрямків конкретні заходи для застосування в практичній діяльності підприемства.
The creation, support and development of personnel competitiveness in Ukraine have become a strategic mission of enterprises. It needs the grounding development of directions in this filed. This paper has suggested provision of development of personnel competitiveness to be considered in three directions: forming a quantitative constituent of personnel, forming a high-quality constituent of personnel and stimulating the above mentioned. Arrangements in the practical activity of the enterprise are referenced for every direction.
Tworzenie, wspieranie i rozwój konkurencyjności personelu na Ukrainie staje się strategiczną misją przedsiębiorstwa. Niezbędne jest więc stworzenie podstaw dla rozwoju kierunków tej decyzji. W opracowaniu przedstawiono sugerowane propozycje wsparcia rozwoju konkurencyjności personelu w trzech kierunkach: kształtowanie ilościowych składowych personelu, kształtowanie składnika personelu wysokiej jakości i jego stymulowanie. Praktyczne rozwiązania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zostały zarekomendowane dla kaĪdego z tych kierunków.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 133-138