Kategoria „integracja” bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Piontek, Franciszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest: • refleksja nad kategorią „integracja” i próba uściślenia definicji integracja na rzecz rozwoju; • przedstawienie wybranych rodzajów integracji, występujących – na obecnym etapie – w otaczającej nas rzeczywistości i ich ocena w aspekcie możliwości urzeczywistniania rozwoju; Hipoteza jest następująca: integracja na rzecz rozwoju jest organizacją, która rzeczowo i funkcjonalnie rozumiana powinna być podporządkowana zasadzie zrównoważonego rozwoju i zapewniać efekt synergiczny współdziałania zintegrowanym podmiotom. Taka „integracja” stanowi bazę dla zarządzania na rzecz rozwoju.
The purpose of this article is to present: • a reflection on the category of integration and an attempt to clarify the definition of integration for development; • a presentation of selected types of integration occurring – at this stage – in the reality surrounding us and their evaluation in terms of the possibility of enabling development; The hypothesis is as follows: integration for development is the organization that understood objectively and functionally, should be subordinated to the principle of sustainable development and should provide a synergistic effect for integrated entities. This integration provides the basis for management advocating development.
Opis
Słowa kluczowe
integracja , integracja na rzecz rozwoju , rozwój zrównoważony , integration , integration for development , sustainable development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 7–18