Tak mi rozebrali cerkiew / Jakby mi rozebrali świat. Obrazy cerkwi w łemkowskiej poezji Władysława Grabana i Jerzego Harasymowicza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Mordel, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie relacji pomiędzy tożsamościami Władysława Grabana i Jerzego Harasymowicza oraz historią i kulturą społeczności łemkowskiej a wybranymi aspektami ukazań cerkwi w ich poezji łemkowskiej. W celu udowodnienia, iż wykorzystanie obrazów cerkwi w poezji obu twórców stanowi główny środek budujący poetycki obraz Łemkowszczyzny czasów po roku 1947, oraz ukazania tychże relacji opisano znaczenie religii dla tożsamości analizowanych poetów oraz zanalizowano obrazy cerkwi w ich poezji. Badania zostały przeprowadzone w nurcie komparatystyki wewnętrznej, z uwzględnieniem kulturowych teorii literatury, historii czy religioznawstwa.
This paper aims to present and explain the relationship between the identities of Władysław Graban and Jerzy Harasymowicz and the history and culture of the Lemko community and selected aspects of the depiction of the Orthodox church in their Lemko poetry. In order to prove that the use of images of Orthodox churches in the poetry of both authors is the main means of building the poetic image of Lemkivshchyna in the times after 1947 and to show this relation, the importance of religion for the identity of the analysed poets was described and the images of Orthodox churches in their poetry were analysed. The research was conducted in the field of internal comparative literature, taking into account cultural theories of literature, history and religious studies.
Opis
Słowa kluczowe
Jerzy Harasymowicz , Władysław Graban , Łemkowie , mniejszość etniczna , cerkiew , tożsamość , komparatystyka wewnętrzna , Lemkos , ethnic minority , Orthodox church , identity , comparative literature
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 9(18)2023, s. 199-213