Podstawy normatywne ochrony praw człowieka w aspekcie powszechnym i europejskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Mamiński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony praw człowieka w aspekcie powszechnym i europejskim w odniesieniu do obowiązujących podstaw normatywnych. Niniejsza praca ukazuje istotę praw człowieka jako przysługujących każdej jednostce poprzez szczegółowe rozważania dotyczące Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przedstawieniu aktów chroniących prawa człowieka w systemie ONZ, jak i ilustracje znaczenia europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Autor skupia uwagę przede wszystkim na powszechności i skuteczności poszanowania praw człowieka.
The article aims to draw attention to the issue of human rights protection in the general and European aspect in relation to the applicable normative bases. This paper presents the essence of human rights as the rights of every individual through detailed description on the Universal Declaration of Human Rights, presentation of legal acts protecting human rights in the United Nations system and illustrations of the importance of the European human rights protection system. The author focuses primarily on the universality and effectiveness of respect for human rights.
Opis
Słowa kluczowe
prawa człowieka , ochrona , wolność , powszechność , human rights , protection , freedom , universality
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 221–232